wogrodzienowejziemi.pl W Ogrodzie Nowej Ziemi

wogrodzienowejziemi.pl
Title: W Ogrodzie Nowej Ziemi
Keywords:
Description: W Ogrodzie Nowej Ziemi strony poniedzia?ek, 8 sierpnia 2016 ?YCIOWA MISJA Raczej nie pisuj? felietonów, skupiam si? bardziej na przekazywaniu tekstów, które zobowi?za?am si? t?umaczy?. Jednak jest kil
wogrodzienowejziemi.pl is ranked 4145871 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,622. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. wogrodzienowejziemi.pl has 43% seo score.

wogrodzienowejziemi.pl Information

Website / Domain: wogrodzienowejziemi.pl
Website IP Address: 74.125.69.214
Domain DNS Server: ns2.nazwa.pl,ns3.nazwa.pl,ns1.nazwa.pl

wogrodzienowejziemi.pl Rank

Alexa Rank: 4145871
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

wogrodzienowejziemi.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,622
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $379
Yearly Revenue: $4,622
Daily Unique Visitors 1,165
Monthly Unique Visitors: 34,950
Yearly Unique Visitors: 425,225

wogrodzienowejziemi.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private, max-age=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 12 Aug 2016 06:35:07 GMT
Server GSE

wogrodzienowejziemi.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

wogrodzienowejziemi.pl Traffic Sources Chart

wogrodzienowejziemi.pl Similar Website

Domain Site Title

wogrodzienowejziemi.pl Alexa Rank History Chart

wogrodzienowejziemi.pl aleax

wogrodzienowejziemi.pl Html To Plain Text

W Ogrodzie Nowej Ziemi strony poniedzia?ek, 8 sierpnia 2016 ?YCIOWA MISJA Raczej nie pisuj? felietonów, skupiam si? bardziej na przekazywaniu tekstów, które zobowi?za?am si? t?umaczy?. Jednak jest kilka tematów, które warto w prosty sposób omówi?, poniewa? budz?cy si? i zaniepokojeni ludzie bardzo tego potrzebuj?, a nie wszyscy maj? ch?? siedzie? oraz dyskutowa? na portalach ezoterycznych. Zadzwoni?a do mnie kole?anka. Zapyta?a, jakie ma na t? chwil? zadania do wykonania. Jaka jest jej obecna misja? Jak j? odkry?? Nasze misje i zadania na ogó? najpierw wi??? si? z rodzin?, w której si? pojawiamy. Dziecko mo?e mie? zadanie scementowania rodziców, skupienia ich uwagi na s?u?bie dla rodziny, rozwini?cia w nich troskliwo?ci i bezwarunkowej mi?o?ci. U?wiadomienia cudu ?ycia. Gdy dziecko jest chore lub ma wady wrodzone, wtedy stawia przed rodzicami powa?niejsze zadania i lekcje, czasem zbyt trudne do odrobienia. I tak jest do osi?gni?cia doros?o?ci albo i d?u?ej. Nast?pny etap przewa?nie wi??e si? z nauk? samodzielnego radzenia sobie w spo?eczeństwie i podejmowania decyzji odno?nie miejsca zamieszkania, wykonywania zawodu oraz zak?adania rodziny. To jest typowe dla wi?kszo?ci ludzi, którzy ci?gn? te zadania do końca ?ycia. Jedne z takich zadań wydaj? si? by? mniej istotne, inne – bardziej, chocia? z naszego punktu widzenia nie dostrzegamy i nie rozumiemy, co jest wa?niejsze. Wi?kszo?? ludzi wykonuje swoje zadania rutynowo id?c z pr?dem, zgodnie ze zbiorowym tokiem my?lenia, jednak s? tacy, którzy mówi?: stop, nie t?dy droga, trzeba dzia?a? dla dobra ludzi, zwierz?t czy natury – dla dobra Ziemi i jej mieszkańców. Z kolei inni bor? na siebie zobowi?zanie pokazania ludziom innych sposobów na ?ycie, nieraz mocno nowatorskich. ?amanie schematów, nawyków dotycz?cych ?ycia, zdrowia, po?ywienia. Najcz??ciej zadania po prostu same nam wchodz? do r?k. Wtedy dostajemy wyra?ne sygna?y, podpowiedzi, jeste?my popychani we w?a?ciwym kierunku. W takiej sytuacji wa?ne jest, aby s?ucha? tych podszeptów, pod??a? za impulsami, a wszystko u?o?y si? samo. Zadania mog? by? jednorazowe. Kto? mo?e by? bohaterem jednego zdarzenia, na przyk?ad ma uratowa? kogo? innego udowadniaj?c sobie, ?e jest zdolny do heroicznych wyzwań. Mo?e równie? chodzi? o wspieranie kogo? bliskiego w jego zadaniach, bo inaczej ten kto? nie chcia?by ?y? albo sam nie da?by rady. Czasem mog? to by? prozaiczne sprawy i tak naprawd? z naszego poziomu nie wiemy, co jest bardziej a co mniej wa?ne, by? mo?e wszystko osobno i wszystko razem. Jednak niejednokrotnie ludzie bywaj? tak mocno zablokowani i zagubieni, zapl?tani w dylematach, ?e nie wiedz?, co maj? ze sob? zrobi?. I my?l? sobie, ?e po co w ogóle to wszystko. Uwa?aj?, ?e ca?e to ?ycie i zwi?zane z nim trudy nie maj? ?adnego sensu. Osoba b?d?ca w takim stanie powinna zacz?? robi? porz?dki (wiele osób zamiast dba? o swoje otoczenie, woli ogl?da? telewizj?, która je niekorzystnie programuje, lub siedzie? na czatach w Internecie). Posprz?ta? miejsce, w którym mieszka (w??cznie z piwnic? lub strychem, je?li do niej nale?y). Pozby? si? bezu?ytecznych ubrań, sprz?tu i bibelotów. Zadba? o energetyczn? czysto?? cia?. Tu doskonale sprawdzaj? si? k?piele w wodzie z sol? kamienn? lub morsk?, które przy okazji podzia?aj? naprawczo na DNA (podobno) i dostarcz? organizmowi minera?ów. Powinna te? systematycznie oczyszcza? si? ze zb?dnych my?lokszta?tów, które blokuj? i zaciemniaj? jej aur?. Jest wiele metod. Mo?na wizualizowa? wodospad obmywaj?cy cia?a i sp?ukuj?cy zaciemnienia. Albo p?ywa? w stworzonym mentalnie basenie (kolory wody maj? znaczenie). Mo?na stworzy? w my?lach miniaturowe odkurzacze, które wysysaj? z aury zanieczyszczenia, a nast?pnie same p?yn? w kierunku ?wiat?a, które je poch?ania i neutralizuje. Oczywi?cie te opisy s? uproszczone, jednak warto si? nieco postara? i bawi? si? takimi obrazami. Po oczyszczeniu ?atwiej jest zasn?? i sen przynosi wi?kszy relaks. Kiedy nasze aury s? czyste, wtedy mo?emy poprosi? naszych opiekunów (jednak z zastrze?eniem, ?e tylko tych, którzy s?u?? naszemu dobru i szcz??ciu oraz pomagaj? nam w przejawianiu raju na Ziemi) o pokazanie nam naszych zadań. Mo?na te? zaprogramowa? si? metod? szklanki wody. Na przyk?ad z pomoc? metody H.Silvy: Aby z niej skorzysta?, trzeba wieczorem przygotowa? szklank? czystej wody (do wypicia) i przed za?ni?ciem wypi? jej po?ow? (oczy powinny by? zamkni?te i skierowane pod skosem w gór?) mówi?c: "To jest wszystko co musz? zrobi?, aby znale?? rozwi?zanie problemu, który mam na my?li". Oczywi?cie trzeba przy tym pomy?le? o problemie, który chcemy rozwik?a?. Rano natychmiast po przebudzeniu nale?y wypi? pozosta?? cz??? wody ze s?owami: "To jest wszystko co musz? zrobi?, aby znale?? rozwi?zanie problemu, który mam na my?li i tak ju? jest". Podpowiedzi – w takiej formie, jaka powinna by? dla ciebie zrozumia?a - mog? pojawi? si? we ?nie lub za dnia, zazwyczaj w ci?gu trzech dni. Przep?yw informacji mo?e by? utrudniony za spraw? z?ogów nagromadzonych w ciele fizycznym, których usuni?cie poskutkuje lepszym zdrowiem. Chodzi o usuni?cie ich nie tylko z jelit, ale równie? z innych cz??ci cia?a. Temat jest szeroki i ka?dy mo?e z ?atwo?ci? wyszuka? sobie odpowiednie artyku?y. Paso?yty, jakie mog?y si? zagnie?dzi? w naszych fizycznych przestrzeniach równie? przyczyniaj? si? do blokad umys?owych oraz chorób, dlatego i nimi warto si? zaj??. Wró?my do zadań. S? te? tacy ludzie, którzy przyszli na Ziemi?, aby zwyczajnie zobaczy?, jak si? na niej ?yje. Nie maj? szczególnych misji ani zobowi?zań. Mo?e s? w?drowcami zapoznaj?cymi si? z warunkami ?ycia na ró?nych planetach, a mo?e po prostu chcieli do?wiadczy? dualizmu. Mog? robi?, co chc?, tylko musz? sobie przypomnie? o sile pod?wiadomo?ci i o tym, ?e mog? za??da? ?ycia, jakiego pragn?. Cz?sto s? sfrustrowani, lecz powinni cieszy? si? ka?dym przejawem istnienia w materii, ka?d? ?wiadomie prze?yt? chwil?. Chocia? mo?e dokucza? im samotno?? i poczucie oddzielenia, to przecie? takie ?ycie sobie wybrali. A ?e mamy zadania, mog? udowodni? na w?asnym przyk?adzie. Kiedy?, przed wieloma laty zdarzy?o si?, ?e straci?am przytomno??. Odesz?am w za?wiaty. To by?a ciemna pustynia, na której nie by?o nikogo, tylko hula? wiatr. Wtedy, niczego nie rozumiej?c, pomy?la?am sobie, ?e znalaz?am si? w niemi?ej sytuacji i musz? poszuka? ?ycia. Rozgl?daj?c si? bezradnie dojrza?am w jednym miejscu po?wiat?, pomy?la?am, ?e tam znajd? ludzi i milsz? atmosfer?. Kiedy tak sobie sz?am w tamtym kierunku, nagle wraz z chmur? py?u dotar?a do mnie chmara istot, ni to cielesnych ni eterycznych, bo przypomina?y ludzkie formy lecz by?y przejrzyste, ale posiada?y cechy osobowo?ci. Te istoty, spo?ród których rozpozna?am pewn? zmar?? kilka lat wcze?niej znajom? pani?, zakrzycza?y mnie jazgotem g?osów. Wy?owi?am s?owa ?jeszcze nie czas”, ?wracaj”, ?musisz przecie? wychowywa? dzieci i masz zadania do wykonania”. Po takiej na mnie napa?ci odzyska?am przytomno??. W g?owie wci?? s?ysza?am tamte s?owa ?zadania do wykonania”, no i te ?dzieci”. S?owo ?zadanie do wykonania” powtórzy?o si? raz jeszcze, kiedy czyta?am w Internecie (chyba by? to nieistniej?cy ju? Engel Portal) pewien tekst przekazany w obcym j?zyku przez istot? ?wietlist?. Kiedy pó?niej ponownie czyta?am ów tekst, tych s?ów ju? w nim nie by?o. Znikn??y. Ale da?o mi to do my?lenia. Jednak t?umaczenia nie planowa?am i nie takie by?y moje zamiary, kiedy zacz??am pozyskiwa? wiedz? przez Internet. I chyba rzeczywi?cie przewa?nie nasze zadania s? planowane przed narodzinami, poniewa? pó?niej okoliczno?ci ?ycia nakierowuj? nas na ich realizowanie. Dlatego mamy ochron? i opiek? przygotowuj?c? nas do ich wykonania. Chodzi równie? o to, aby utrzyma? nas przy ?yciu, poniewa? kto? inny na naszym miejscu nie zrobi?by tego tak, jak my. I tu równie? mog? da? dobry przyk?ad wzi?ty z mojego ?ycia. Otó? zdarzy?o si? to, kiedy wraz z córk? i wnuczk? jecha?am samochodem VW Golf. Wyje?d?a?am z drogi podporz?dkowanej na g?ówn? i kiedy do niej doje?d?a?am, zablokowa?a mi si? skrzynia biegów. Musia?am si? zatrzyma? i ruszy?am dopiero po d?u?szej chwili. Kiedy ju? jaki? czas jecha?y?my drog? g?ówn?, w pewnej chwili znalaz?y?my si? na szerokimi d?ugim zakr?cie z dalekim widokiem. Zauwa?y?y?my, ?e z naprzeciwka nadje?d?a ogromna ci??arówka, z której akurat zrywa si? plandeka. Plandeka fruwa?a na wietrze raz w jedn? stron? a raz w drug?. Kiedy tamten samochód zbli?a? si? do nas, plandeka trzyma?a si? ju? tylko na ostatnich zaczepach i wiatr przepchn?? j? tak, ?e gdyby?my w tym momencie by?y w jej zasi?gu, mog?aby nas zapl?ta?, zepchn?? z zakr?tu w dó? lub zrobi? z nami co? jeszcze innego. Mog?y?my mie? wypadek i nie wiadomo, co by si? z nim wi?za?o. Jednak w chwili, kiedy mija?y?my si? z ci??arówk?, plandeka gwa?townie przesun??a si? na drug? stron?, a po chwili znów przesun??a si? na nasz? stron? i opad?a na drog? – zerwawszy si? ca?kowicie. W lusterku wstecznym zobaczy?am, ?e samochody jad?ce za mn?, na szcz??cie, zdo?a?y j? omin??. Nikomu nie sta?a si? krzywda. Gdyby skrzynia biegów nie odmówi?a mi wtedy pos?uszeństwa, mog?oby to skończy? si? zupe?nie inaczej. Mo?e by? te? tak, ?e misja lub zadanie ods?oni si? dopiero w odpowiedniej chwili. Je?li chcesz wype?ni? jak?? misj?, nie tra? nadziei. Ostatecznie mo?esz poprosi? o zadania zgodne z twoimi mo?liwo?ciami swoich ?wietlistych opiekunów. Pomocna mo?e by? pro?ba skierowana do opiekunów niebieskiego promienia – mistrza El Morya lub archanio?a Micha?a (szerzej temat pracy z tym promieniem opisa?am w ksi??ce o mistrzach i promieniach). Lecz pami?taj, ?e to mo?e wi?za? si? z dodatkowymi przygotowaniami i niebezpieczeństwami. Jak wygl?da?y takie przygotowania w moim przypadku, opowiem innym razem. Autor: Tessea o 20:03 Brak komentarzy: Wy?lij poczt? e-mailWrzu? na blogaUdost?pnij w us?udze TwitterUdost?pnij w us?udze FacebookUdost?pnij w serwisie Pinterest Etykiety: inne, teksty autorskie ?roda, 3 sierpnia 2016 ISA RENEE. PRZESUNI?CIE LINII CZASU. Lipiec 2016 cz II t?umaczenie: Teresa Srrafinowska Upadaj?ce linie czasu 3D W strukturze Wszech?wiata harmonicznego na pasmo cz?stotliwo?ci wymiarowej przypadaj? dwie linie czasu. Kiedy planeta przenosi si? na nast?pn? skal? wy?szej struktury harmonicznej, sze?? linii czasu, które istnia?y w ni?szych trzech wymiarach, przetacza si? do nast?pnej harmoniki, a wi?c przestaje istnie? na tym samym pasmie cz?stotliwo?ci. To stwarza szereg nowych do?wiadczeń ?wiadomo?ci dla ludzi ?yj?cych na Ziemi, które wp?yn? na wspomnienia, inn? to?samo?? linii czasu i inne zapisy historyczne, które zosta?y wprowadzone do przesz?ych lub przysz?ych linii czasu. Wielu ró?nych ludzi na Ziemi ?yje na ró?nych poziomach skali duchowego rozwoju, gdzie ich bazowa cz?stotliwo?? stabilizuje ich cia?a ?wietliste przes?dzaj?c o linii czasu i przysz?ym duchowym kierunku, niezale?nie od tego czy s? tego ?wiadomi czy nie. Je?li ludzie, którzy nie s? jeszcze na ?cie?ce wznoszenia lecz s? duchowo zestrojeni z przesuni?ciem zbiorowej ?wiadomo?ci, pozostan? wcieleni na Ziemi, przej?cie do nast?pnego wszech?wiata harmonicznego pog??bi wi?? ich dusz z cia?ami fizycznymi, dlatego te? znajd? si? na swoich duchowych liniach czasu. To odnosi si? do wi?kszo?ci aktualnego pola zbiorowej ?wiadomo?ci. Jednak metamorfoza, która zachodzi przy pierwszej inicjacji duszy i otwiera serce, gdy istnieje tam nierozwi?zany ból, mo?e by? bardzo dezorientuj?ca dla tych, którzy nie maj? emocjonalnych narz?dzi leczniczych ani duchowego kontekstu wznoszenia. Wczesne stadia tej przemiany mog? by? przez nich odczuwane jako chaotyczne i ciemne, poniewa? do?wiadcz? ciemnej nocy duszy. Wiele osób nagle bezwiednie wejdzie w obcowanie z wy?szymi cz?stotliwo?ciami i b?dzie zmuszone do oczyszczenia si? z bolesnych ni?szych wibracji. Ci, którzy s? ju? zintegrowani z dusz? i opieraj? si? na nowym fundamencie, b?d? mieli znacznie ?atwiejszy dost?p do wy?szych cz?stotliwo?ci monadycznych, du?o ?atwiej b?d? mogli pog??bi? monadyczne wi?zi wewn?trz cia?a fizycznego i umieszcz? je na swojej monadycznej linii czasu to?samo?ci. W chwili pe?nej integracji cia?a monadycznego, membrany czakr si? rozpuszcz?, a struktura cia?a ?wietlistego zacznie si? zmienia? do formy w postaci kuli, co spowoduje akrecj? pola ?ród?owego lub fal plazmowych. Kiedy rozwijamy si? energetycznie i przenosimy w pasmach cz?stotliwo?ci wymiarowych, jeste?my wystawieni na wi?cej wymiarowych oktaw, a zatem wi?cej potencjalnych linii czasu. Jednak w przedziale polaryzacji, w którym mo?na potencjalnie do?wiadcza? ?wiadomo?ci, istnieje tylko jedna linia czasu, która jest najwy?szym wyrazem naszej duchowej to?samo?ci i przejawia spe?nienie naszego heroicznego prawdopodobieństwa. W przysz?ych liniach czasu s? stacje to?samo?ci powszechnie nazywane duszami, monadami lub chrystusow? Ja?ni?. Te duchowe to?samo?ci zawieraj? cz??ci cia?a ?wietlistego lub ca?e cia?a duchowe naszych zostawionych przysz?ych Ja?ni. S? to duchowe cia?a energetyczne posiadaj?ce matryce naszej ?wiadomej inteligencji, matryce umys?u, które tworz? duchow? to?samo??. Jeste?my zaprojektowani tak, aby podczas cyklu wznoszenia odzyska? te duchowo – energetyczne kawa?ki. Dlatego w?a?nie b?d?cy na duchowej ?cie?ce wznoszenia stale zbieraj? komórkowe wspomnienia wyp?ywaj?ce na powierzchni? z ró?nych etapów ewolucji i ró?nych linii czasu, ?eby przyjrze? si? im ze wspó?czuciem i do?wiadczy? energetycznego uleczenia. Kiedy przemieszczamy si? po serii ró?nych linii czasu w oktawie ka?dego wymiaru, mo?emy odzyska? nasz? duchow? to?samo?? odtwarzaj?c lub zmieniaj?c sztuczn? lub fa?szyw? rzeczywisto??, która mog?aby zak?óca? dalsze poszerzanie naszej ?wiadomo?ci. ??cz?c si? z tymi liniami czasu, mo?emy odzyska? i ponownie zebra? cia?a duchowe, czyste negatywne formy, klony i sztuczn? inteligencj?. Kiedy oczy?cimy fa?szywe to?samo?ci i nieorganiczne struktury, które t?umi?y i os?abia?y nasz? ?wiadomo??, wydob?dziemy zniewalaj?ce oprogramowanie Obcych oraz usuniemy implanty, wtedy uciele?nimy prawdziwego wewn?trznego ducha chrystusowego. Przetwarzanie zbiorowej ?wiadomo?ci Poniewa? wi?kszo?? zbiorowej ziemskiej ?wiadomo?ci utkwi?a na liniach czasu ni?szych wymiarów, niektórzy ludzie z gwiazd i indygo odczuli jej przetwarzanie lub czyszczenia miazmy planety bardziej ni? inni. Aby mog?o doj?? do dostrojenia planety pod koniec 2017 roku, zanieczyszczone rejony musz? si? przesun?? na nowe linie czasu. Jak wielu z nas wie, obszary, które tworz? widmo fal ni?szego trzeciego wymiaru, emituj? do zbiorowego pola nie?wiadomo?ci bazowe cz?stotliwo?ci kontroli umys?u i implantów Obcych. Stare linie czasu krzy?uj? si? z przysz?ymi liniami potencjalnie je uszkadzaj?c. Obce cz?stotliwo?ci uszkadzaj? pola i mog? gwa?townie zmieni? kierunek prawdopodobnych przysz?ych linii czasu. Wiele istot ludzkich wci?? posiada fa?szywe to?samo?ci uzale?nione od fa?szywych struktur Obcych. Takie struktury kontrolowania umys?ów naruszaj? ich ni?sze centra energetyczne, co sprawia, ?e trudno jest im podnie?? wewn?trzne wibracje. Ci, którym wszczepiono implanty zwi?zane z programami ET, które pracowa?y tak, aby uszkodzi? te przysz?e linie czasu, s? poddawani kontroli przez szmaragdowych stra?ników (Emerald Guardians). Obecnie kończone s? pewne formy rehabilitacji i hostingu umów dla tych, którzy nadal odmawiaj? wspó?pracy i poddania si? przesuni?ciu w 2017 roku. Jednostki, które przyczepi?y si? do gwiezdnych ludzi i indygo, s? systematycznie wzywane w celu przegl?du ich poczynań oraz ich konsekwencji. Umowy hostingowe z ró?nymi rasami spoza planety s? anulowane, co przejawia si? jako nag?e zakończenie wspó?pracy pomi?dzy grupami ludzi i nieludzi. Najwyra?niej istnieje konieczno?? podniesienia ogólnej cz?stotliwo?ci sieci zbiorowej ?wiadomo?ci i udzielenia pomocy grupom gwiezdnych ludzi, którzy maj? wysok? cz?stotliwo?? wewn?trzn?, lecz zostali obci??eni energetycznym balastem. Zadaniem grup ludzi gwiezdnych i indygo jest wsparcie rehabilitacji uszkodzonych kodów na sieci Ziemi. Wydaje si?, ?e wiele istot z grup ET spoza planety b?dzie zmuszonych do porzucenia kontinuum czasu, które tutaj zasiedlali – b?d? zmuszeni do bezwzgl?dnego wyniesienia si? z tego systemu. Aktualne linie czasu s? rozpuszczane i upadaj?, co jest konieczne ze wzgl?du na szkody, jakie przejawiaj? w ogólnym systemie ?wiadomo?ci. Zanik tych linii, które nie ewoluowa?y i s? zasymilowane z przysz?o?ci? AI, powoduje zanik kodu genetycznego istot z tych grup - zaanga?owanych w biologiczne hakerstwo. Trac? cia?a w taki sposób, gdy? powsta?y wskutek hybrydyzacji z DNA sklonowanych ludzi, wykorzystywanych do tworzenia form tymczasowych, aby utrzyma? istnienie ich linii czasu. Bez formy cielesnej potrzebnej do poruszania si? w czasoprzestrzeni, staj? si? ca?kowicie uzale?nieni od ?aski zarz?dzaj?cych stra?ników, którzy maj? im znale?? nowe cia?a do zasiedlenia. Kiedy jeste?my przesuwani do kontinuum innej czasoprzestrzeni i przenosimy si? do wzgl?dnej równowagi - do cz?stotliwo?ci wy?szego wyrazu ?wiat?a i plazmy, mamy miejsce spotkań z polaryzacj? istniej?c? w tym polu energii. Niektóre polaryzacje, z którymi musimy si? pozna?, istniej? w formach struktur Obcych lub grup ET. Kiedy napotkamy t? now? cz?stotliwo?? ?wiat?a w pa?mie wymiarowym umieszczonym na danej linii czasu, musimy oczy?ci? zatory lub ciemne energie, równie? z jednostek, które tam istnia?y. Niektóre z tych jednostek by?y do nas przyczepione, mog?y uwa?a?, ?e s? naszymi w?a?cicielami lub z jakichkolwiek przyczyn ro?ci? sobie do nas prawa. Zatem trzeba si? mocno stara?, by uleczy? wypaczenia zbiorowej ?wiadomo?ci w liniach czasu 3D, które by?y uszkodzone przez struktury Obcych, a w ostatnich miesi?cach zosta?y uwydatnione. ?eby linie czasu zbiorowej ?wiadomo?ci mog?y bez przeszkód przesuwa? si? na duchowe linie czasu pi?tego wymiaru, potrzebnych jest wielu dzia?aj?cych w sieci pracowników, którzy musz? wspomaga? oczyszczanie bazowych kodów u?ywanych do zasilania satanistycznych struktur i ciemnej matki na planecie. Te kody - kody metatroniczne, odwrócone kody 55 i pisane odwrócone kody w sieciach czarnej magii - s? wykorzystywane do odwracania elektronów. Kody metatroniczne wykorzystuj? matematyk? pi?tek i dziesi?tek, która jest stosowana do manipulowania sieci? czarnej magii, czyli tam, gdzie te ciemne jednostki i kosmici zebrali mnóstwo energetycznej mocy. Takie pola czarnej substancji s? u?ywane przez czarnych magów – ludzi, a tak?e nieludzi, do przywo?ywania energii si? subtelnych oraz ciemnych mocy poprzez przekleństwa, kl?twy, jednostki i negatywizmy w stosunku do ludzi. Tego rodzaju negatywizmy kierowane s? do ludzi, poniewa? si?y ciemno?ci chc? wykra?? z nich co? warto?ciowego, zazwyczaj s? to cz??ci cia?a, si?a ?yciowa lub próbki DNA. Kiedy przechodzimy do wy?ej wymiarowych pól na planecie, mo?emy do?wiadcza? standardowych ataków psychicznych ze strony negatywnych si? i oszukańczych si? duchowych. S? to uderzenia energii i porwania, bandyckie ataki oraz zachowania przypominaj?ce dzia?ania mafii. Oni trac? kontrol? nad kluczowymi osobami, które mieli na swojej li?cie p?ac. Z tego powodu ich mo?liwo?ci kontrolowania struktur ogólnej ?wiadomo?ci planetarnej s?abn?, wi?c skupiaj? si? na porywaniu s?abych, straumatyzowanych osób w celu przeprowadzania destrukcyjnych aktów takich jak zabójstwa, w których leje si? krew i s? ofiary. Poniewa? jeste?my w trakcie tego przej?cia na kolejn? platform?, musimy obserwowa? i oczyszcza? wypaczenia kodu pewnego poziomu pi?tego wymiaru, który nadal istnieje w odwróconej sieci. Odwrócenie sieci dzia?a jako ciemne wi?zi pomi?dzy liniami czasu 3D przekazuj?ce zepsucie do linii czasu i sieci nast?pnego wszech?wiata harmonicznego. Odwracanie sieci Odwrócona sie? odbiera si?y ?yciowe ze zbiorowych pól wszystkich mieszkańców Ziemi i tworzy wi?cej czarnych si? oraz miazmy w/na planecie wysy?aj?c strumienie energii do odwróconych wzorców sieci ca?ej planety. Mo?emy odnie?? si? do tego odwróconego wzorca jak do wzorca anty-?ycia, który oznacza równie? wzorzec antychrysta. Gdy zbiorowa si?a ?yciowa porusza si? w odwróconych wzorcach, tworzy zatory, które od??czaj? osob? od organicznej poda?y wiecznej energii dost?pnej w obr?bie w?asnego cia?a duchowego. Zamiast tego, energia si?y ?yciowej jest zbierana i przekazywana pewnym ?yj?cym na Ziemi uprzywilejowanym grupom NAA, które strzeg? tych odwróconych sieci. Na przyk?ad siatka NRG jest stacj? zbioru globalnej si?y ?yciowej, i istnieje w centrum Wielkiej Brytanii. Kiedy budzi si? cia?o Albionu, zaczyna zak?óca? dzia?anie tej osobliwej odwróconej siatki, i stopniowo za?amuje fragmenty jej operacyjnej struktury. Dodatkowo, istnieje wiele odwróconych sieci czarnych serc rozproszonych po g?ównych miastach, s? to na ogó? wi?ksze miasta na ca?ej planecie. Odwrócone sieci czarnych serc wykorzystane s? te? w innych typach obcych struktur, na przyk?ad przeznaczonych do utrzymywania implantów planetarnego ukrzy?owania w geometrycznych wzorach zwanych ró?okrzy?em, których zadaniem jest uciskanie zbiorowej ?wiadomo?ci. Odwrócona sie? jest przechowywana na sieci planetarnej przez systemy geometrii bi-falowej, które dzia?aj? na energiach o niskich cz?stotliwo?ciach generowanych w szerokich rzeszach. W dzisiejszym ?wiecie istniej? struktury geometryczne bazuj?ce na geometrii bi-falowej, które zosta?y zainstalowane w mózgu planety do tworzenia statycznych sieci i odwróconych pól. Struktury sztucznej inteligencji przechwytuj? i gromadz? energi?, a nast?pnie wysy?aj? j? do ?róde? poza planet? lub do uprzywilejowanych ludzi na Ziemi, którzy realizuj? program kontroluj?cy. Wi?c te energie s? zbierane i w zasadzie oddawane do ludzi lub nieludzi, którzy s?u?? sterowaniu oraz utrzymywaniu zniewolenia. Kiedy odwrócone sieci stopniowo przestan? dzia?a?, przestanie równie? dzia?a? linia zasilaj?ca paso?ytnicz? energi? w ca?ym ?ańcuchu pokarmowym, odmawiaj?c im dost?pu do zbiorowego ?ród?a zasilania energi? ludzkiej zbiorowo?ci. Chocia? jest to bardzo pozytywne dla dla naszej planety i zbiorowej ludzkiej ?wiadomo?ci, zdesperowane jednostki spowoduj? nasilenie si? si? chaosu w polu. Oczyszczanie osobistych linii czasu Chocia? czas nie istnieje i jest wytworem usytuowanym w warstwach pasm cz?stotliwo?ci wymiarów, które tworz? wszech?wiatow? matryc? czasu, zgromadzone przez nas wspomnienia s? zapisywane w naszych cia?ach mentalnych, a ich zawarto?? dzia?a w przestrzeni jako linia czasu. Dlatego wspomnienia zgromadzone w naszej ?wiadomo?ci s? holograficznymi obrazami ?wietlnymi pojawiaj?cymi si? na pa?mie cz?stotliwo?ci wymiarowej, na którym istnieje nasza to?samo??, i s? przywo?ywane w sekwencji liniowej - jak ogl?danie filmu. Struktura linii czasu w ca?ym strumieniu ?wiadomo?ci jest zorganizowana w postaci tych holograficznych obrazów stanowi?cych zapis wspomnień. Obrazy z naszej pami?ci b?d? wyj?tkowe na sposób, w jaki ka?dy z nas ich do?wiadczy? – zale?nie od uczu?, doznań i postrzegania tego momentu w czasie. Tak wi?c linie czasu odnosz? si? do zrozumienia, ?e wydarzenia b?d?ce przyczyn? ich zapisania w pami?ci, mog? wyzwala? poszerzanie lub kurczenie cia? ?wiadomo?ci, które mo?na zmodyfikowa? albo zmieni? lini? czasu, na której si? znajdujemy. Ziemia ma problem z ciemnymi jednostkami wszczepiaj?cymi fa?szywe wspomnienia w linie czasu ludzi w celu sprawowania kontroli nad systemami wierzeń, oraz w celu emocjonalnego manipulowania. Nazywamy to zjawisko implantowaniem fa?szywych wspomnień i fa?szywych obrazów – holograficzn? wk?adk?. Takie wk?adki mog? by? ?atwo usuni?te z zapisu ?wiadomo?ci, kiedy s? rozpoznane jako fa?szywy zapis. Przemieszczamy si? po serii linii czasu w ka?dej oktawie wymiarowej, aby odzyska? to?samo?? w?asnej ?wiadomo?ci, odtwarzaj?c i zmieniaj?c uczucie bólu, nieaktualne lub fa?szywe rzeczywisto?ci zak?ócaj?ce dalszy rozwój duchowy. Je?li nie wyczy?cimy przesz?ych kwestii z pami?ci linii czasu, b?dziemy powtarza? te same wzorce, a? nauczymy si? duchowej lekcji lub wyczy?cimy traum? dotycz?c? minionego zdarzenia. Wszystko powtarza si? samo na linii czasu osoby dopóty, a? jej duch nie rozwi??e energetycznego konfliktu, problemu lub traumy, które s? zapisane we wspomnieniach ?wiadomo?ci. Aby uzyska? oczyszczenie osobistych linii czasu, musimy skomunikowa? si? i wspó?pracowa? z nasz? wy?sz? duchow? ?wiadomo?ci?. Nie chodzi tu o umiej?tno?? ego, lecz o funkcj? wy?szej ja?ni duchowej. Kiedy usuniemy, a tym samym zmienimy, pami?? przesz?ych linii czasu, dopóki jeste?my tu i teraz, mo?emy zmieni? bie??c? lini? czasu, któr? przemierzali?my ostatnio. To pozwala na stworzenie nowej linii czasu i popraw? przysz?ego kierunku podró?owania strumienia ?ycia. Kiedy usuniemy przesz?e wspomnienia, przekroczymy granice gromadzenia minionej traumy na linii czasu, a to zmieni przysz?? lini? czasu w chwili obecnej i pomo?e dostroi? si? do znacznie wy?szej duchowej ekspresji rzeczywisto?ci. Linia czasu jest sekwencj? liniow?, dzi?ki której zosta?a zgromadzona ca?a aktywno?? ?wiadomo?ci, która mo?e da? potencja? dla mo?liwych przysz?ych rzeczywisto?ci i zdarzeń. Gdy na tej planecie mamy do czynienia ze strukturami linii czasu, mamy do czynienia z mentalnymi polami horyzontalnymi, które kontroluj? to, co odczuwamy jako p?yn?cy do przodu czas, co daje z?udzenie poruszania si? od punktu A do punktu B. Dla ka?dej osoby i ka?dej grupy cia? istnieje szereg zarejestrowanych punktów spustowych, które odk?adaj? si? w przestrzeni linii czasu wielokrotnych do?wiadczeń ?wiadomo?ci. Wszystkie one ??cz? si? i tworz? prawdopodobieństwa rzeczywisto?ci lub rzeczywisto?ci, które mog? zaistnie? na osobistej linii czasu. Je?li rozpoznamy moment / punkt spustowy na osobistej linii czasu, na przyk?ad osobist? traum?, która mia?a na nas negatywny wp?yw, mo?emy wróci? do tego zdarzenia w czasie z intencj? jego uleczenia i usuni?cia oraz pozby? si? traumy. To oczyszczenie jednocze?nie zmienia obecn? i przysz?? lini? czasu, dzi?ki czemu w przysz?o?ci mo?emy osi?gn?? bardziej pozytywny wynik dotycz?cy rzeczywisto?ci. Chodzi tu o zrozumienie, ?e mamy uprawnienia do edytowania w?asnych wspomnień w osobistym hologramie jak w filmie. Aby poj?? oczyszczanie osobistych linii czasu, nale?y pomy?le? o nagromadzonych emocjach, które ?wiadomo?? zapisa?a w duchowej odbitce cia?a, co przek?ada si? na obecny przejaw to?samo?ci i ?yciowe do?wiadczenia. Wszystkie zgromadzone wspomnienia, które sk?adaj? si? z do?wiadczeń naszej ?wiadomo?ci, s? nast?pnie organizowane w liniowej sekwencji czasu, a te tworz? sum? naszych osobistych linii czasu i to?samo?ci. To, czego obecnie do?wiadczamy, jest wynikiem wszelkich naszych wspomnień zgromadzonych w ca?ym okresie i nadaje form? wszystkiemu, czego do?wiadczamy w tej chwili. Chocia? wspomnienia ze wszystkich to?samo?ci zosta?y ju? zapisane w naszym osobistym planie przez wszech?wiatow? lini? czasu, kiedy ?wiadomie jeste?my w chwili obecnej, mo?emy zmieni? ka?de wydarzenie lub spust w tej osobistej linii czasu, kasuj?c ich negatywny wp?yw na ?wiadomo??. Wykasowanie z pami?ci negatywnego zdarzenia spowoduje zmian? planu. Negatywny wp?yw powsta?, kiedy zostali?my z?amani przez ból i uszkodzenia duszy. Aby si? uzdrowi?, musimy znale?? i ponownie po??czy? swoje duchowe kawa?ki, które by?y rozrzucone na tej linii czasu. Te duchowe kawa?ki mo?na odnale?? i odzyska? podczas emocjonalnego uzdrawiania za pomoc? bezwarunkowej mi?o?ci oraz przebaczeniu. W ka?dej chwili ?teraz” mamy moc zmiany jakiegokolwiek ze wspomnień zapisanych z biegiem czasu – dotyczy to przesz?o?ci, tera?niejszo?ci i przysz?o?ci. Aby pozby? si? wszelkich negatywnych skutków, musimy dostrzec prawd? odno?nie tego, co faktycznie spowodowa?o wyzwolenie bólu, strachu lub traumy, a nast?pnie zobaczy?, jak to wp?yn??o na nasze my?li i zachowanie w obecnym czasie. Kiedy mo?emy dostrzec prawd? o tym, co faktycznie si? wydarzy?o, wtedy mo?emy prawdziwie wybaczy? sobie te epizody. Przez odpuszczenie sobie i innym mo?emy odzyska? nasze sp?kane kawa?ki, a nast?pnie ca?kowicie pu?ci? ból. Aby uzdrowi? duchowe po?amanie, którego skutkiem jest skrajna trauma, mo?emy potrzebowa? kilku sesji przywo?uj?cych zdarzenia z warstw traumy, co w końcu umo?liwi przesuni?cie na osobistej linii czasu. Czasem tak bywa, ?e aby wyodr?bni? obszary bólu, blokady lub podczepienia, trzeba brzemi? odda? Bogu. Po ekstrakcji negatywnych warstw otwieramy w polu energetycznym now? przestrzeń, któr? nale?y wype?ni? wewn?trznym duchowym ?wiat?em, co pomo?e wreszcie uleczy? rejony, które do?wiadczy?y bólu i krzywdy. Na ca?ej osobistej linii czasu istniej? ró?ne wydarzenia, które mia?y miejsce w czasie i które mia?y wp?yw na nasze wersje prawdopodobieństw do?wiadczania rzeczywisto?ci – przesz?e, obecne oraz przysz?e. Wiele z tych wydarzeń wywo?a?o zmiany kierunku ?ycia. Czasem trzeba b?dzie ponownie zmierzy? si? z przesz?ym bólem oraz emocjami opartymi na strachu, które powsta?y na naszej linii czasu i maj? wp?yw na przysz?o??. Mog? one objawi? si? jako najwa?niejsze wydarzenia, jakie zosta?y zapisane na linii czasu zbiorowej ?wiadomo?ci, które maj? wp?yw na ca?? ludzko??. A zatem dola ludzko?ci, która do?wiadczy?a tego samego bólu co ty, jest zapisana we wspomnieniach planety. Istoty ludzkie s? aktualnie podró?nikami w czasie, a kiedy rozwijamy nasze umiej?tno?ci medytacyjne i koncentracj?, naprawd? mo?emy wp?ywa? na czas oraz zbiorow? ?wiadomo?? oraz je kszta?towa?. Mo?emy wróci? na lini? czasu, któr? chcemy oczy?ci? z destrukcyjnych zapisów i z negatywnych skutków pewnych zdarzeń oraz innych to?samo?ci. Mo?emy przenie?? jednostki, które znajdziemy tkwi?ce w jakim? konkretnym miejscu w czasie, wraz z cz??ciami siebie, które maj? by? odzyskane przez ?ród?o ?wiat?a. Gdy ta negatywno?? jest usuwana, gdy pozbywamy si? dawnego bólu, zmianie ulega czas przysz?y i kierunek osoby lub grupy. Gdy wiele osób z grupy oczy?ci swoje linie czasu, b?dzie to mia?o wp?yw na linie czasu zbiorowej ?wiadomo?ci zapisane w historii. Kiedy ju? b?dziemy czy?ci i pewni, ?e to rozumiemy, posi?dziemy wewn?trzne przekonanie, ?e gdy ofiarujemy si? s?u?y? naszej najwy?szej ?wiadomo?ci, b?dziemy w stanie dokona? przemo?nych zmian dla najwy?szego dobra wszystkich ludzi. Tak naprawd? uzdrowienie siebie jest te? uzdrowieniem innych ludzi. Aby móc do?wiadczy? jeszcze silniejszego uciele?nienia ?wiat?a, mo?emy jeszcze wiele razy by? zmuszeni odnale?? ukryt? w nas ciemno??. Kiedy zaanga?ujemy si? i b?dziemy czynni na ?cie?ce duchowej jedno?ci, nauczymy si?, jak w?a?ciwie równowa?y? wzrastaj?c? wewn?trzn? energetyczn? moc, i jak jej u?ywa? nie nadu?ywaj?c tej duchowej w?adzy. Stale jeste?my testowani pod wzgl?dem moralnej prawo?ci, a potem dostajemy jeszcze wi?cej duchowej mocy. W?adza nad innymi, która przejawia si? w formie manipulacji, nadu?y? i brutalnej si?y na Ziemi, nie jest duchowa moc?. Gdy przechodzimy przez proces duchowych inicjacji, jeste?my prowadzeni tak, aby rozwija? wewn?trzne mistrzostwo, a w rezultacie utrzyma? etyk? moraln? i duchow?, która staje si? nieod??czn? cz??ci? nas. Te cnoty i zalety etyczne staj? si? nierozdzielne ze ?cie?k?, która kieruje energi? na linie czasu ?wiadomych do?wiadczeń. Aby rozwin?? wy?sze duchowe umiej?tno?ci wewn?trznego mistrza i aby nadal kroczy? ?cie?k? ku przesuwaj?cym si? liniom czasu trzeba b?dzie na pewnym etapie przyswoi? kolejne duchowe lekcje. Wiele elementów tego tekstu mo?na uzupe?ni? czytaj?c poprzednie artyku?y. Na przyk?ad: Z?ote wrota, Przebudzenie Albionu, Plazma. We? prosz? z powy?szego tekstu tylko to, co przyda ci si? do duchowego rozwoju, za? ca?? reszt? wyrzu?. Dzi?kujemy za ?mia?o?? i odwag? bycia poszukiwaczem prawdy Jestem bosk?, suwerenna, niezale?na istot? bosk?! Do nast?pnego spotkania na o?wiecaj?cej ?cie?ce serca awatara Chrystusa Sofii. B?d?cie ?askawi dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF. Z kochaj?cym sercem, Lisa. Autor: Tessea o 20:43 Brak komentarzy: Wy?lij poczt? e-mailWrzu? na blogaUdost?pnij w us?udze TwitterUdost?pnij w us?udze FacebookUdost?pnij w serwisie Pinterest Etykiety: inne, lisa renee pi?tek, 29 lipca 2016 LISA RENEE. PRZESUNI?CIE LINII CZASU. Lipiec 2016 cz I t?umaczenie: Teresa Serafinowska tekst ?ród?owy Droga wznosz?ca si? Rodzino, zbli?amy si? do okresu wyra?niej widocznych oraz bardziej namacalnych zmian naszej planety i zbiorowej ?wiadomo?ci ludzko?ci. Zrozumienie, ?e takie zmiany zachodz? - wiedza na ich temat - mo?e by? dodatkow? zach?t?, nawet wówczas, gdy wymagaj? coraz wi?kszego nak?adu pracy. Ci, którzy nie s? w stanie uczestniczy? w tych zmianach ?wiadomie, i tak wezm? w nich udzia?. Ziemia zmienia to?samo?? i zaczyna uosabia? swoj? dusz?, a wszyscy, którzy nadal na niej ?yj?, dokonaj? tego wraz z ni?. Jednak, kiedy taka nie?wiadoma ludzko?? przenosi si? na wy?szy poziom cz?stotliwo?ci, a wszystko to, co by?o skrywane, niewidoczne, niezagojone i niezintegrowane, wydostanie si? na powierzchni?, niebawem mo?emy by? ?wiadkami zbiorowej ciemnej nocy ludzkich dusz. Mo?e pojawi? si? chaos. Dlatego w niniejszym biuletynie przyjrzymy si? mechanice procesu, aby lepiej zrozumie?, w jaki sposób mo?emy wzorowo uczestniczy? w tych zmianach – zarówno na poziomie mikro jak i makro. Pojawia si? wiele subtelnych przekszta?ceń si? wyst?puj?cych na poziomie kwantowym planetarnego mainframe (od t?.: mainframe - g?ówna struktura np. komputera – niezawodne komputery g?ównego szeregu, g?ówna jednostka powtarzaj?ca dane, co? jak superkomputer), przez co zmienia si? sposób organizacji oraz przejawiania na ?wiecie zewn?trznych i zbiorowych pól energii. To przesun??o sposób przekazu inteligentnych informacji oryginalnego wzorca ludzkiej rasy do zbiorowego pola ?wiadomo?ci Ziemi. Gdy pola zbiorowe przesuwaj? si? w ten sposób, to oznacza, ?e nast?pi?a zmiana cz?stotliwo?ci w uk?adzie zbiorowym, który wp?ywa na ogólny rozwój ?wiadomo?ci na planecie, a zatem na przeskok linii czasu. Jako ?e nast?puje przesuni?cie linii czasu, przemieszczaj? si? tak?e wspó?rz?dne lokalizacji oraz energetyczna zwarto?? przesz?ych i przysz?ych linii czasu istniej?cych na ziemskiej p?aszczy?nie - wszystkie w tym samym czasie. Maj? miejsce mocne przekazy ?wiat?a plazmy i nowych kodów czasowych, które s? przes?czane do Ziemi podczas jej przechodzenia przez Srebrne Wrota - na punkcie przeci?cia pomi?dzy ?cie?kami obiegu S?ońca i galaktycznego Równika, który otwiera bram? pomi?dzy konstelacj? Byka a Bli?ni?tami. Gdy S?ońce przemierza znak Bli?ni?t, przekaz jego zodiakalnych zasad znacz?co wp?ywa na cia?o Ziemi, a tym samym dzia?a na zachowanie zbiorowej ?wiadomo?ci ludzko?ci. Obecnie jest wysoka presja w kierunku syntetyzowania par przeciwieństw, które istniej? w ?wiecie si?, aby wyewoluowa? poza g?sto?? czarnej substancji ukrytej w ziemskich polach zbiorowej ?wiadomo?ci. Wiele tej czarnej substancji przejawi?o si? w liniach czasu z powodu osadzonych tam struktur Obcych, które imituj? zasad? tworzenia Matki, i jest tym, co ciemne jednostki zazwyczaj przechwytuj?. Budowanie ci?nienia pomi?dzy tymi przeciwstawnymi si?ami i grupami osi?ga swój szczyt, rozwidlaj?c si? poza ramy czasowe lub je przecinaj?c. To jest dodatkowo wzmacniane w polach zbiorowych, zw?aszcza w okresie przesilenia letniego do po?owy lipca, jako planetarne przesuni?ci linii czasu. Nowe linie czasu powinny wznie?? si? ponad przesz?e historie dotycz?ce hybrydyzacji Obcych i niszczycielskie programy oprawców, które by?y zainstalowane w ni?szej ?wiadomo?ci zbiorowej. Te nowe linie czasu s? podobne do drogi startowej samolotu, który zosta? zaprojektowany, aby pomóc zlikwidowa? obecn? ziemsk? rzeczywisto?? (b?d?c? wynikiem nagromadzonych energii ostatnich destrukcyjnych dziejów zwi?zanych z NAA), oraz aby po??czy? si? z wy?szym potencja?em rzeczywisto?ci zwi?zanej z bosk? istot? ludzk? ?yj?c? na przysz?ej Ziemi. Jeste?my na pasie startowym, który prowadzi nas teraz do mo?liwo?ci urzeczywistnienia lepszych okoliczno?ci ?ycia na przysz?ych liniach czasu. Nie wszyscy s? na tej samej linii czasu. Postaraj si? zapami?ta? ten fakt, poniewa? mo?e ci si? przyda?, kiedy zaczniesz do?wiadcza? intensywnych, nag?ych i spontanicznych sytuacji odmieniaj?cych twoje ?ycie, które s? obecnie bardziej prawdopodobne. W ró?nych regionach planety i wewn?trz kryszta?owych jaskiń pojawiaj? si? nowe linie czasu, poniewa? zbiorowe DNA ludzko?ci dostaje uaktualniony nadruk, który jest ponownie ??czony z nowymi przysz?ymi wspomnieniami. Te obszary planety posiadaj? histori? jej zasiewu wraz z ca?ym zapisem genetycznym i dziejami 12-tu planetarnych plemion. Energetyczne wiry pasm ni?ej wymiarowych cz?stotliwo?ci przetaczaj? si? przez punkty Graala planety, po czym ulegaj? rozpadowi, przez co zmieniaj? si? zapisy pami?ci gatunków. Przesuni?cie linii czasu zmienia dotychczasowe zdarzenia spustowe rejestrowane w ca?ej historii, a tym samym zachodzi reakcja ?ańcuchowa, która zmienia przysz?e wspomnienia w kodach rodowych i genetycznych plemiennej to?samo?ci na planecie. Oryginalny zestaw instrukcji jest przenoszony z przebudzonego cia?a Albionu – w ten sposób planetarne struktury przekazuj? staro?ytn? histori? prawdziwych pocz?tków ludzko?ci od staro?ytnych twórców ras. Pami?? naszego gatunku si?ga o wiele dalej wstecz, przed zasiew planetarnych jednostek plemiennych. Przekazuje informacje polu ?wiadomo?ci zbiorowej i innym gatunkom nieludzkim, ?e ludzko?? nie pochodzi od Annunaki czy innych ras poza-planetarnych czy innych, które w przesz?o?ci by?y zaanga?owane w genetyczne modyfikacje oraz klonowanie ludzkiego genomu. Cia?o Albionu i cia?o Kathara zawieraj? zasady ?wi?tego Ojca oraz ?wi?tej Matki na Ziemi. Poniewa? te cia?a stopniowo si? ??cz?, do pola zbiorowej ?wiadomo?ci uwalnia si? wi?cej oryginalnego kodowania, które zawiera prawdziw? to?samo?? staro?ytnej rasy budowniczych. To wydarzenie bezpo?rednio zmieni wiele historii i linii czasu zapisanych na temat Ziemi. Nie?miertelno?? kontra wieczny byt Gdy budzi si? cia?o Albionu, kod genetyczny historii ludzkiego cia?a ujawnia hybrydyzacje Obcych i od??czenie DNA na ca?ej linii czasu, zgodnie z wymogami przej?ciowego ziemskiego eksperymentu, wymagaj?ce rehabilitacji lub tranzytu nie?miertelnych regresywnych jednostek pod koniec cyklu wzniesienia. Ta mroczna historia odrzuca fa?szywe linie czasu i programy AI oraz rejony z fantomowymi matrycami, które s? wynikiem skumulowania pami?ci gatunków z ras regresywnych. Rasy NAA ?ci?ga?y swój umys? drapie?cy do trójwymiarowej Ziemi, aby przej?? zbiorow? ?wiadomo?? (umys? globalny), a nast?pnie stopniowo przejmowa? ludzkie cia?a, które nosz? zapisy kodów wieczno?ci. Podczas cyklu wznoszenia mieli?my mo?liwo?? ?ledzenia przenikania AI do grup nie?miertelnych jednostek regresywnych, punktów ich powstawania i zwi?zku przyczynowego na liniach czasu. Wi?kszo?? tych pojawiaj?cych si? regresywnych jednostek z NAA jest w pewnym punkcie ich linii czasu infekowanych i asymilowanych przez AI. Ten odwrócony projekt struktury sieci planetarnych mia? pojawi? si? na planie Ziemi 3D, aby zaszczepi? deprawacj? lub wszczepi? i ostatecznie wyeliminowa? przysz?e linie czasu oraz aby rozprzestrzeni? t? infekcj? w sieci czasu uniwersalnego. Eksperymenty genetyczne by?y przeprowadzane po to, aby uzyska? genetyczne powi?zania z kodami DNA ponad dwudziestu nie?miertelnych ras pozaziemskich (implanty Obcych) - z oryginalnymi kodami wiecznego DNA ludzi. Obserwacja zastosowań genetycznych eksperymentów nad tym, ?eby uzyska? nie?miertelno?? wspólnej rasy natychmiast – zamiast osi?gn?? j? poprzez ewolucj? - ujawnia, jak wojna na linii czasu wp?yn??a na wiele gatunków. Pami?tamy, jak wróci? do ?ycia w naszej prawdziwej postaci - jako prawdziwi ludzie, jako staro?ytne, wieczne i nieskończone istoty z Boskiego ?ród?a. Nasze cia?a, wieczne ?ród?a Diamentowego S?ońca, ostatecznie zast?pi? wszystkie zhybrydyzowane pozaziemskie (lub od innych gatunków) kody DNA po wskrzeszeniu podczas cyku wznoszenia. Aby wskrzesi? boskie i wieczne cia?o ?ród?a, musimy przestrzega? naturalnych praw Wszech?wiata, prawa Jedni. Unieszkodliwianie implantów Obcych i ich genetycznych modyfikacji, które stworzy?y regresywne hybrydy, jak równie? uszkodzone linie czasu, ju? si? rozpocz??o. Ta rehabilitacja jest udost?pniana dzi?ki powrotowi z Aqualinowego S?ońca do Ziemi zasady Matki Arc, pulsuj?cej niebieskie plazmy. Przesuni?cie do drugiego harmonicznego Wszech?wiata Szczyt cyklu wznoszenia oznacza koniec zbiorowej linii czasu 3D na Ziemi. Kiedy planeta osi?ga wy?sze cz?stotliwo?ci, które znajduj? si? w przysz?ej czasoprzestrzeni, nast?puje przesuni?cie planetarnej ?wiadomo?ci do przysz?ej oktawy wymiarowej. To przeskakuje ca?e pole planetarnej ?wiadomo?ci, zatem zbiorowa ?wiadomo?? ludzko?ci przenosi si? na przysz?e linie czasu, rezonuj?ce ze znacznie wy?szymi cz?stotliwo?ciami wymiarów. Wielu z nas, którzy s? na linii czasu wznoszenia, przekroczy?o ju? te ni?sze linie czasu wymiarowego. Trzeba sobie u?wiadomi?, ?e jest to wydarzenie planetarne, które ma wp?yw na wszystko na Ziemi i poza ni?. Pod koniec roku 2017 cia?o planety wzniesie si? na wy?sze pasmo cz?stotliwo?ci, które znajduje si? w nast?pnym harmonicznym Wszech?wiecie. To wydarzenie zmieni planetarne wspó?rz?dne i planetarne linie czasu, zmieniaj?c tym samym punkt czasoprzestrzeni wszech?wiata, w którym planeta si? znajduje. Podczas cyklu wznoszenia zbiorowa ?wiadomo?? na planecie jest przesuwana przez pasma cz?stotliwo?ci wymiarów do?? regularnie. Jednak g?ówne przesuni?cie zbiorowej ?wiadomo?ci b?dzie wi?za?o si? z przetaczaniem planety od najni?szych trzech pasm cz?stotliwo?ci 1D, 2D i 3D do pasm wy?szej cz?stotliwo?ci w nast?pnym harmonicznym Wszech?wiecie. To oznacza, ?e trzy ni?sze pasma wymiarowej cz?stotliwo?ci przestan? istnie?. Pozostan? nagromadzone cz?stotliwo?ci, które generowa?a w?asna ?wiadomo?? zbiorowo?ci – chodzi o energie, które ludzie tworz? z w?asnych mentalnych przekonań, zachowań i dzia?ań. Ci, którzy po tej zmianie pozostan? w ?wiadomo?ci trzeciego wymiaru, znajd? si? w jeszcze bardziej niewygodnym po?o?eniu, b?d? czuli, ?e s? pod presj? i nie b?d? szcz??liwi. Tak wi?c wielu b?dzie czu?o parcie do szybkiej transformacji poprzez alchemiczny temat syntezy polaryzacji, która pomaga zakończy? sprawy zwi?zane z tymi starymi karmicznymi wzorcami z przesz?o?ci, je?li b?d? gotowi pomóc im odej??. Ten oczyszczaj?cy proces b?dzie dodawa? lub odejmowa? odpowiednie wzorce planu, które by? mo?e b?d? wymusza?y zapoznanie si? z nowymi wspó?rz?dnymi ziemskiej sieci, oraz szukanie pomocy w pozbyciu si? wp?ywów destabilizuj?cych lub ciemnych si? z ?ycia. Jeste?my oczyszczani dog??bnie, wszystko w nas jest przetwarzane na wy?sze ?wiat?o i ?wiadomo??, które maj? by? stabilizowane oraz syntetyzowane w organizmie w celu poprawy energetycznej spójno?ci i duchowej wytrzyma?o?ci. Naszym aktualnym zadaniem jest praktykowanie bezwarunkowej mi?o?ci do wszystkiego, co widzimy i postrzeganie wszystkiego oraz wszystkich wokó? nas jako po??czonych w jednolit? ca?o??. Jednocze?nie powinni?my wyra?a? jasne intencje odno?nie akceptacji wy?szego autorytetu. Takie intencje wraz ze wspó?czuciem utrzymaj? nasze serca otwarte i dostrojone do pola ?ród?owego, co sprawi, ?e przej?cie b?dzie bardziej komfortowe. G??boka rekonfiguracja, która zachodzi wewn?trz holograficznej geografii planety, jest rzutowana na funkcjonowanie si?y transmisji gwiezdnych wrót, w?z?ów mocy, linii geomantycznych i promieni. W efekcie to sp?ywa do zbiorowej ?wiadomo?ci rasy ludzkiej, bezpo?rednio wp?ywaj?c na funkcje ?wiadomo?ci ludzkiego cia?a ?wietlistego, duchowej to?samo?ci i linii czasu. Architektura makrokosmosu przechodzi drastyczne zmiany, a to powoduje reakcj? ?ańcuchow?, która g??boko zmienia konfiguracj? pola energii cz?owieka i jego cia?a ?wietlistego. Zdarzenia, które g??boko zmieniaj? nasze pola energii, wytwarzaj? radykalne zmiany w stylu naszego ?ycia i relacji z innymi. Linie czasu transcendecji Te niedawne transmisje skonfigurowa?y nowe przysz?e wektory czasu, które maj? wp?yw na miejsca i wspó?rz?dne rejestrowane przez ca?y czas, a to z kolei przesuwa indywidualne oraz grupowe linie czasu ?wiadomo?ci. Niektóre z grupowych linii czasu ?wiadomo?ci poddawane ekstremalnym zmianom, s? pod??czone do linii planetarnych przynale?no?ci plemiennych, przemieszczania si? ras i infiltracji, ataków przez upad?e linie Melchizedeka w dziejach ras Hibiru (bia?a rasa) oraz spo?eczno?ci Esseńczyków. Upadli Melchizedekowie byli prowadzeni przez duchy lucyferiańskich oszustów, przez archetyp oprawcy u?ywani do kontrolowania innych za pomoc? systemu wierzeń fa?szywego króla tyranii. Niektóre z tych plemion lub ras musz? zado??uczyni? mieszkańcom Ziemi skutki ich uczestnictwa, które doprowadzi?o do ludobójstwa i ofiary z krwi grup Ziemian oraz poddania ich w niewol? upad?ym anio?om. Kiedy w trakcie przenoszenia przez linie czasu dostrzegamy nieuleczone problemy, które utrzymuj? nas na uwi?zi ni?szych energii na linii czasu 3D, mamy mo?liwo?? wyj?? poza te ograniczenia. Szybkie przepychanie przez stare linie czasu mo?emy odebra? jako atakowanie ostatnich barier ciemnymi energiami, ale chodzi o to, aby rozpozna?, dlaczego tak si? dzieje i aby si? nie poddawa?. Wiele z tych ciemnych przeszkód jest utrzymywanych na swoim miejscu przez upad?e istoty anielskie. Musimy stawi? im czo?a i dostrzec ich bolesny emocjonalny motyw, nast?pnie dopyta? serca, na co mogli?my si? umówi? w d??eniu do nieujrzenia szerszej prawdy. Je?li uda nam si? dotrze? do g??bi tego tematu, poznamy jego przyczyny i rozpu?cimy energi?, która po tym przestanie stanowi? przeszkod?. Wtedy mo?emy osi?gn?? wy?sze punkty transcendencji wynosz?ce nas ponad te ciemne przeszkody, które wcze?niej przejawia?y si? jako bariery w wyra?aniu siebie w najlepszy sposób oraz przeszkody w osi?ganiu celu. Aby pomóc sobie w przekraczaniu starych linii czasu w sytuacjach granicznych i by uzyska? dost?p do zasobów, musimy by? gotowi zmobilizowa? si? i po?wi?ci? czas na uzdrowienie siebie, dostrze?enie j?dra prawdy w tej materii i odpuszczenie starych wzorców w celu ich uwolnienia. Kiedy potwierdzimy nasze duchowe po??czenia i zaanga?owanie w praktykowanie bezwarunkow? mi?o?? oraz bezwarunkowe wybaczenie, b?dziemy w stanie pokona? wiele przeszkód i miazmy, które zgromadzili?my podczas kolejnych wcieleń, kieruj?c uzdrawianie i energi? transcendencji do innych to?samo?ci, które mog? by? uwi?zione w innych liniach czasu. Rozpuszczanie warstw ni?ej wymiarowych energii Proces rozpuszczania warstw ni?ej wymiarowych energii w polu ?wiadomo?ci i przemieniania zawarto?ci ich cz?stek do cz?stotliwo?ci pasma nast?pnego wymiaru jest cz??ci? mechanizmu wznoszenia. Kiedy cia?o planetarne lub ludzkie rozwija si? przez tych wiele poziomów pasm cz?stotliwo?ci, energetyczne pow?oki w aurze stopniowo przechodz? przemian? formy. Gdy osobiste pole energii jest mocno przyro?ni?te do pasm cz?stotliwo?ci wymiarów, które tworz? jeden harmoniczny Wszech?wiat, zaczynaj? si? rozpuszcza? warstwy energii koresponduj?ce z tymi ni?szymi wymiarami. Cz?stki zawarte w rozpuszczaj?cych si? warstwach aury otwieraj? si? na warstwy aury dla nast?pnego wy?szego wymiaru, które znajduj? si? w kolejnym harmonicznym Wszech?wiecie. Tak wygl?da dynamika wznoszenia, dzi?ki której ludzko?? i jej ?wiadomo?? stopniowo ewoluuj? przenosz?c do?wiadczenia z przestrzeni jednego wymiaru do kolejnego. Aktywacje cz?stotliwo?ci s? naturaln? cz??ci? procesu akrecji ?wiat?a i ewolucji ?wiadomo?ci oraz wyst?puj? w tempie pulsacji cz?stek w ni?szym wymiarze przyspieszaj?cym do rytmów kolejnych pasm cz?stotliwo?ci. Niektórzy z nas zauwa?yli, ?e ju? wiele lat temu nasze ni?sze centra energetyczne uleg?y przesuni?ciu, a b?ony czakr zosta?y rozpuszczone. G?ówne centra energii s? wci?? obecne, ale wesz?y w nowy cykl uruchamiaj?cy si?y witalne w ca?ym ciele i wszystkich jego systemach – gruczo?y, narz?dy i meridiany - s? teraz bardziej wydajne. Sto?ki czakr zosta?y wch?oni?te do aspektów cia?a o wy?szej cz?stotliwo?ci i ponownie ca?kowicie skonfigurowane w energii aury. Ten sam proces transmutacji sta? si? widoczny w obszarach zewn?trznych cia?a planety, a i ni?sze centra energii w polach zbiorowych s? rozpuszczane. Cia?o planetarne transmutuje swoj? form? 3D i przygotowuje si? na zbli?aj?ce si? zestrojenie z cyklem nast?pnego okresu czasowego. Transmutacja formy 3D To przesuni?cie wzmacnia wszystkie polaryzacje energetyczne na kuli ziemskiej, wi?c dla niektórych oznacza spot?gowanie wewn?trznej ciemno?ci, a u wielu innych – wewn?trznego ?wiat?a i duchowego wsparcia. To przekszta?ca warstwy atmosfery planetarnego pola magnetycznego, jak równie? tony rezonansu magnetycznego, które emituje wewn?trzne j?dro naszej planety. To zmienia rezonans magnetyczny, który jest zwi?zany z my?lokszta?tami zbiorowej ?wiadomo?ci i archetypami przechowywanymi w umy?le globalnym. To oznacza, ?e i podstawy zasad panuj?cych w naszej materii s? przekszta?cane, co mo?e radykalnie wp?yn?? na przeobra?enie naszych do?wiadczeń i wspomnień dotycz?cych materii, zmieni? wspomnienia, jakie zosta?y zarejestrowane w czasie i przestrzeni. Rzeczy, które znamy lub pami?tamy jako wspomnienia z przesz?o?ci, mog? zacz?? zmienia? same siebie i mo?emy czu? je inaczej, jakby by?y ca?kowicie innym prze?yciem. Kiedy przeniesiemy si? do nowych linii czasu, przesunie si? nam tak?e punkt ci??ko?ci ?wiadomo?ci, który ma bezpo?redni wp?yw na ewolucj? to?samo?ci we wszystkich liniach czasu. To mo?e przesun?? proces dostosowania lub uciele?niania doznań zwi?zany z wy?sz? duchow? to?samo?ci?. Mieszkańcy Ziemi ponownie b?d? mogli po??czy? si? z poziomem rozwoju ?wiadomo?ci, który jest pod??czony do jednej z duchowych to?samo?ci z przysz?o?ci. Na ka?dym etapie ewolucji ?wiadomo?ci, w zale?no?ci od elementów, które zosta?y ponownie przy??czone, mo?na identyfikowa? si? z to?samo?ci? duszy, monady lub awatara Chrystusa, co pozwala wiecznej Ja?ni w pe?ni zarz?dza? cia?em ?yj?cym na Ziemi zgodnie z bosk? wol?. Kiedy pragniemy ewoluowa? do wiecznej nieskończonej Ja?ni b?d?cej nasz? prawdziw? to?samo?ci?, stajemy si? zharmonizowani i zestrojeni z liniami czasu kosmicznego prawa suwerenno?ci. Przygotowanie do roku 2017 Wielu z nas szykuje si? na planetarne zestrojenie z nast?pnym harmonicznym Wszech?wiatem maj?ce nast?pi? pod koniec 2017 roku, do którego potrzeba wielu planetarnych pracowników sieciowych, którzy musz? uprz?tn?? liczne linie czasu, urz?dzenia i struktury z implantów, które s? zapisane w polu zbiorowej ?wiadomo?ci, b?d? pochodz? ze zgromadzonych ostatnio energii miazmatycznych, albo te? zosta?y utworzone za pomoc? sztucznej inteligencji. To pi?cioletnie okno jest bardzo wa?ne w dotrzymaniu ostatecznego terminu aktualizacji misji kotwienia planety na nowych liniach czasu zbiorowej ?wiadomo?ci pod koniec 2017 roku. W celu zachowania tego terminu, planeta musi podnie?? próg cz?stotliwo?ci podstawowej w ?wiadomo?ci ludzi, którzy tworz? zbiorow? ?wiadomo?? na naszej planecie. Pod koniec 2017 roku planeta zostanie poddana dok?adnemu pomiarowi pola kwantowego, które bezpo?rednio wp?ywa na linie czasu przysz?ej ewolucji wszystkich mieszkańców przechodz?cych przez korytarz ?wiadomo?ci. Cia?o Ziemi zostanie zakotwiczone w nowym wektorze czasoprzestrzeni przysz?ego wymiaru, która znajduje si? na pa?mie linii czasu cz?stotliwo?ci 5D. Ta zmiana lokalizacji b?dzie mia?a bezpo?redni wp?yw na zbiorow? ?wiadomo??, chocia? wielu mieszkańców nie b?dzie zdawa?o sobie sprawy, ?e zasz?a jaka? zmiana. Podczas cyklu bifurkacji cia?o planety stopniowo by?o poddawane subatomowemu przesuni?ciu w ni?szych polach struktur cz?stek, co powoduje za?amanie si? w ni?szych wymiarach i je wyrzuca, kiedy jednostki s? stamt?d usuwane, a resztki energii ??cz? si? z nast?pn? oktaw? wy?szych cz?stotliwo?ci harmonicznych. W wyniku tego punkt w czasie i przestrzeni, gdzie znajduje si? cia?o planety i kontinuum czasu, w którym istniejemy jako ?wiadomo?? zbiorowa, jest przenoszony do nast?pnego harmonicznego Wszech?wiata. Dlatego ?wiadomo?? zbiorowa zacznie podlega? prawom zwi?zanym z polami energii w tej nowej czasoprzestrzeni. Ci z nas, którzy na ?cie?ce wznoszenia dokonali ju? wcze?niej przemiany ?wiadomo?ci, wspó?istniej? na planecie z wieloma lud?mi, którzy nadal utrzymuj? ni?sze energie, upadaj?ce wraz z upadaj?cymi liniami czasu 3D. Tak wi?c podzia? na liniach czasu i schizmy cz?stotliwo?ci istniej? równolegle do siebie, ale ka?da osoba, która dokonuje przesuwania si? po spirali w gór? albo w dó?, w rzeczywisto?ci znajduje si? na innym miejscu linii czasu. Pozycja to?samo?ci jest umiejscowiona w innym punkcie kontinuum czasoprzestrzeni. Zbiorowe pola planety s? zaplanowane tak, aby dusza mog?a przej?? do linii czasu czwartego, pi?tego i szóstego pola wymiaru nast?pnego harmonicznego Wszech?wiata. Dla ludzi na Ziemi, którzy jeszcze nie rozwin?li si? do stopnia, w którym mogliby rozpu?ci? membrany swoich czakr, widma fal wymiarów – czwartego, pi?tego i szóstego b?d? stopniowo zast?powane i zostan? po??czone z ni?szymi centrami energii, gdzie wcze?niej istnia?y czakry: pierwsza, druga i trzecia. Po?o?enie matrycy duszy b?dzie w pe?ni uciele?nione w rdzeniu ludzkiego cia?a, co wyeliminuje bariery pomi?dzy splotem s?onecznym a sercem. Wielu z nas nie ma ju? skonfigurowanych dolnych czakr, chocia? wci?? ?yje na ziemskiej p?aszczy?nie. Te planetarne wydarzenia zmieniaj? konfiguracj? centr energii / czakr - na Ziemi oraz w ka?dym cz?owieku – w oparciu o jego duchow? integracj? i unikatow? konstrukcj? genetyczn?. Autor: Tessea o 22:03 Brak komentarzy: Wy?lij poczt? e-mailWrzu? na blogaUdost?pnij w us?udze TwitterUdost?pnij w us?udze FacebookUdost?pnij w serwisie Pinterest Etykiety: inne, lisa renee wtorek, 26 lipca 2016 PRAWO PRZYCI?GANIA LM-07-2016 archanio? Micha? przez Ronn? Herman t?umaczenie: Teresa Serafinowska ?ród?o tekstu Ukochani Mistrzowie, aby sta? si? mistrzem krocz?cym ?cie?k? i urzeczywistnia? wy?sze cz?stotliwo?ci w?asnej prawdy na fizycznej p?aszczy?nie codziennego ?ycia, niezwykle wa?na jest samodyscyplina oraz d??enie do uciele?niania wy?szego stanu ?wiadomo?ci. Informacje dla ka?dego wcielenia s? przechowywane wewn?trz atomu nasiennego duszy. Jednak, aby uzyska? dost?p do jakiejkolwiek zaawansowanej kosmicznej informacji, ?wiadomo?? istoty ludzkiej musi osi?gn?? odpowiednie wzorce cz?stotliwo?ci. Z biegiem czasu pragnienie zamienia si? w d??enie, a w końcu d??enie – w wyra?n? intuicyjn? zdolno??. Zosta?o udowodnione, ?e ludzko?? ewoluuje i stopniowo, w prze?omowych chwilach, do?wiadcza ?yciowych przemian. Na fizycznej p?aszczy?nie istnienia na ka?dy aspekt ludzkiej istoty ogromny wp?yw ma stopienie duszy z osobowo?ci?, co powoduje niesamowite zmiany w ciele i w egotycznej ?wiadomo?ci. Podstaw? radosnego, dostatniego ?ycia jest bycie w chwili obecnej, z pe?n? ?wiadomo?ci?, bez os?dzania czy stronniczo?ci. Twoja obecna rzeczywisto?? i przysz?e do?wiadczenia s? tworzone przez wcze?niejsze wspomnienia i oczekiwania / aspiracje dotycz?ce przysz?o?ci. Pami?taj: Duchowy Ogień jest podstaw? wszelkiej manifestacji, która stanowi t?o dla ludzkiej ewolucji. Moc Wszech?wiata przejawia si? w chwili obecnej - w TERAZ, wewn?trz PUNKTU CISZY – mi?dzy przesz?o?ci? a przysz?o?ci?. PUNKT CISZY (MARTWY PUNKT) tworzenia nie jest pustk?, jest wype?niony Bia?ym Ogniem – energi? Boskiego atomu nasiennego, nieprzejawionym potencja?em Stwórcy. Kiedy przychodzi czas, aby oddzielny Boski atom nasienny do?wiadczy? rzeczywisto?ci czwartego wymiaru, ?wi?ta Triada czekaj?ca na najg?stszym, wej?ciowym poziomie pi?tego wymiaru, posy?a wyznaczony przez Boga atom nasienny do siódmego (najwy?szego) podpoziomu czwartego wymiaru. Nast?pnie boski atom nasienny przesy?a dalej KUL? ?wiat?a nazywan? CIA?EM PRZYCZYNOWYM, która staje si? naczyniem dla duszy - dla jej wszystkich fragmentów - w celu uciele?nienia w trzecim i czwartym wymiarze. ?wi?ta Triada przez cia?o przyczynowe nadzoruje zsy?anie miniaturowych Boskich atomów nasiennych, które nast?pnie u?atwiaj? tworzenie cia?a fizycznego na ziemskim planie. Atomy nasienne / iskry duszy schodz? wtedy przez przewód energii si?y ?yciowej, aby do?wiadczy? istnienia w wielu wcieleniach i kreacjach. Esencja Stwórcy tworzy z wn?trza ?wi?tej Triady fragmenty duszy, które maj? uciele?nia? si? po?ród fizycznej materii. Te fragmenty s? oddzielnymi aspektami siebie, a jednak nadal stanowi? cz??ci wi?kszej ca?o?ci. ?wi?ta Triada, która zasiedla ?rodowisko pi?tego wymiaru, przyjmuje wtedy pozycj? obserwatora i patrzy, jak te fragmenty duszy zatapiaj? si? w g?sto?ci. Nast?pnie cierpliwie czeka na czas, kiedy podszepty Ja?ni wy?szej Duszy przebudz? te w?druj?ce iskry Bosko?ci, które nast?pnie zaczn? szuka? drogi powrotnej i j? odnajd?. Magnetyczna moc Ducha zawsze b?dzie d??y? do zwracania si? wcielonej duszy ku wn?trzu i ku górze. To jest PRAWO PRZYCI?GANIA. Stopniowo, z up?ywem czasu, dusza ??czy si? z osobowo?ci? i staje si? ?wiadom? po??czon? jedno?ci? – osobowo?ci? natchnion? przez dusz?. ??czy si? mi?o?? i inteligencja, w ten sposób zostaje zrealizowany Boski plan. Wy?sza wiedza jest przechowywana w ?wi?tej pami?ci atomu nasiennego duszy, DNA i ?wi?tego Umys?u. Dusz? stanowi duchowa esencja, która rezonuje ze specyficznymi poziomami ?wiadomo?ci. Pan siebie ma poczucie w?asnej to?samo?ci indywidualnej, a tak?e poczucie uniwersalnej JEDNO?CI. Najpierw pojawia si? ?wiadomo?? siebie, nast?pnie stopniowo rozwijasz si? i stajesz osobowo?ci? natchnion? przez dusz?, za? pó?niej rozkwita ?wiadomo??, ?e nie jeste? dusz?, lecz czym? o wiele wi?kszym – punktem bosko?ci, dynamiczn? wol? skupion? w duszy – zindywidualizowanym boskim atomem nasiennym, który bezpo?rednio roz?wietla Ja?ń duszy. To jest moment przebudzenia ?wiadomo?ci BYTU – nie bycia. Ma?e ?wiat?o fragmentów duszy – z ni?szych wymiarów – znika, poniewa? stopniowo ??czy si? z ol?niewaj?cym blaskiem ?wi?tych Triad siedmiu podpoziomów pi?tego i wy?szych wymiarów. Wcielona Ja?ń duszy, a nast?pnie wy?sze cia?o przyczynowe, musi zintegrowa? wszystkie pozosta?e fragmenty duszy ze wszystkich podpoziomów wymiaru trzeciego i czwartego. Tak wi?c silne promieniowanie duszy roz?wietla cia?o egotyczne, a cz?owiek staje si? osobowo?ci? natchnion? przez dusz?. Jest to czas, kiedy wydostajesz si? z ko?a karmy, masz wyczyszczone i zintegrowane wszystkie fragmenty w?asnej duszy z poziomu czwartego wymiaru i ni?szych. Jest to tak zwany czwarty etap na ?cie?ce Wniebowst?pienia. Wówczas, po tym jak kula ?wiat?a cia?a przyczynowego zacz??a by? zasysana do góry i ponownie w??czana do ?wietlistej ?wi?tej Triady, ??cz? si? z ni? bezpo?rednio trzy kosmiczne sznury: ?ycia / ?wiadomo?ci i kreatywno?ci. Jest to kolejny etap integracji Boskiej Ja?ni w twojej podró?y powrotnej do wy?szych królestw ?wiat?a. To inicjuje pi?ty etap procesu wznoszenia i umo?liwia wst?p do pierwszego podpoziomu pi?tego wymiaru. Osobowo?? natchniona przez dusz? jest teraz gotowa wspó?gra? z pi?tym wymiarem – z jego wej?ciowym poziomem, ze ?wi?t? Triad?, która zawiera w sobie Bia?y Ogień atomu nasiennego, mieszcz?cego trzy boskie promienie twojego podwszech?wiata: bosk? wol?, mi?o?? / intuicj? i aktywn? twórcz? inteligencj?. Kiedy pojawia si? ten pi?ty etap, przez jaki? czas tracisz porozumienie z Ja?ni? duszy, przewodnikami i nauczycielami, tracisz równie? wszelkiego rodzaju po??czenia telepatyczne. Mo?e to przypomina? ma?? ?mier? i mo?e temu towarzyszy? kilkudniowe poczucie bycia opuszczonym. Wszystkie elementy / aspekty trój-/czterowymiarowego cia?a duchowego – zawieraj?ce si? w o?wieconym ciele przyczynowym, zosta?y z powrotem wch?oni?te przez ?wi?t? Triad? przebywaj?c? na najni?szym poziomie pi?tego wymiaru. Nie ma ju? Nadduszy / wy?szej Ja?ni w czakrze ósmej – Gwie?dzie Duszy, poniewa? teraz masz bezpo?redni? wi?? z piramid? ?wiat?a, która mie?ci w sobie jedn? z twoich pi?ciowymiarowych ?wi?tych Triad. W tym czasie tworzy si? rzeka ?ycia, Antakarana - t?czowy most ?wiat?a, który ostatecznie po??czy ci? z siedmioma g?ównymi o?wieconymi Ja?niami ?wi?tych Triad z pi?tego wymiaru. Na ka?dym podpoziomie pi?tego wymiaru czeka jedna z g?ównych ?wi?tych Triad. Im wy?szy poziom ?wi?tej Triady, w tym wi?kszej piramidzie ?wiat?a czeka i tym wy?sz? ma cz?stotliwo?? od tej pod ni?. Istnieje równie? szereg mniejszych ?wi?tych Triad rozrzuconych po pi?tym wymiarze. W królestwach pi?tego wymiaru proces przebiega nieco inaczej i obecnie nie b?dziemy si? tym zajmowa?. Dla lepszego zrozumienia procesu twórczego: nasz Bóg Ojciec Matka do?wiadcza tworzenia i z?o?ono?ci wszystkich fragmentów swoich atomów nasiennych w ka?dej iskrze stworzenia w ca?ym tym podwszech?wiecie. Ka?dy wymiar i podwymiar – dzi?ki w?a?ciwym mu BOSKIM ATOMOM NASIENNYM - dysponuje inn? ?wiadomo?ci? oraz ró?norodno?ci? PODSTAWOWYCH JA?NI. Twój BOSKI ATOM NASIENNY / Obecno?? JAM JEST do?wiadcza ?ycia za po?rednictwem wielu ?wi?tych Triad. Te ?wi?te Triady do?wiadczaj? ?ycia przez mentalne aspekty licznych rozszerzeń duszy. ów wy?szy poziom rozszerzeń duszy do?wiadczany jest na p?aszczy?nie materialnej rzeczywisto?ci dzi?ki fizycznym zmys?om. Ukochani, wypada, aby?cie si? zastanowili nad przekazywanymi wam wa?nymi poj?ciami dotycz?cymi stworzenia i aby?cie je sobie przyswoili. Wy, ludzie z gwiazd, którzy?cie osi?gn?li wymagany poziom harmonijnych wzorców cz?stotliwo?ci, obecnie jeste?cie na etapie przekazywania innym wszystkiego, czego nauczyli?cie si? w praktyce. Kiedy b?dziecie to robi?, ci wokó? was, którzy wci?? borykaj? si? z trudnymi warunkami panuj?cymi w ni?szych wymiarach, b?d? podziwiali to, co osi?gn?li?cie, i stopniowo zaczn? was na?ladowa?. Jak wiecie, nauczanie przez ?wiecenie przyk?adem jest najbardziej skutecznym sposobem, aby przyci?gn?? uwag? innych ludzi, podobnie jak post?powanie zgodne z biblijna maksym?: ?Po owocach ich poznacie.” SUGERUJEMY, ABY?CIE ZASTANOWILI SI? NAD PONI?SZYMI WSKAZóWKAMI, A? MOCNO ZAKORZENI? SI? W WASZEJ PAMI?CI, PONIEWA? S? NIEOD??CZN? CZ??CI? PRAWA PRZYCI?GANIA I S? WA?NYMI WARUNKAMI POMY?LNEGO UZYSKANIA STATUSU ?MISTRZA PRZEJAWIANIA”. *Zostań obserwatorem i przygl?daj si? wszystkim negatywnym wydarzeniom, które nieustannie zachodz? wokó? ciebie, lecz w nich nie uczestnicz. To stan twoich emocji wci?ga ci? w wir negatywno?ci. Je?li promieniejesz harmonijnymi wzorcami, wy?szymi wzorcami cz?stotliwo?ci, b?dziesz odporna/odporny na nieharmonijne energie wokó? ciebie. *Jeste? w trakcie poszerzania swojej ?wiadomo?ci odno?nie tego, co dzieje si? wokó?, i dlatego niezwykle wa?ne jest utrzymanie bezstronnego stanu umys?u. Rozwijasz nowy sposób my?lenia, który jest oparty na kontrolowaniu umys?u i emocji przez wy?sz? Ja?ń. *Najpierw pojawia si? ?wiadomo?? siebie, nast?pnie ?wiadomo?? duszy, pó?niej ?wiadomo?? galaktyczna, a w końcu ?wiadomo?? pod-wszech?wiatowa. Wtedy starasz si? si?gn?? do strumienia nieskończonej ?wiadomo?ci, która zawiera kosmiczn? rzeczywisto?? pe?nego boskiego planu dla tego nowego podwszech?wiatowego do?wiadczenia. *Rozwijasz równie? podwy?szon? kontrolowan? wra?liwo?? wobec empatycznych osób, z którymi masz do czynienia, a które mog? przejawia? nieco inny punkt widzenia. To stanowi integraln? cz??? nieos?dzania. Starasz si? sumiennie ?y? zgodnie z w?asn? prawd? – na miar? twoich mo?liwo?ci, i wszystkim innym pozwalasz na to samo. *Nie pozwól niczemu ani nikomu, aby zak?óca? twój spokój. Rozwijaj wysoki poziom wyrozumia?o?ci i wra?liwo?ci, pilnie ?wicz?c cierpliwo?? i nieskoro?? do gniewu. *Kiedy d??ysz do uzyskania wewn?trznego mistrzostwa, cz??ci? twoich testów b?dzie to, ?e b?dziesz musia?a/musia? do?wiadczy? bolesnych relacji z lud?mi pojawiaj?cymi si? w twoim ?yciu, którzy nie s? gotowi i ch?tni, aby i?? naprzód po spiralnej ?cie?ce ?wiadomego duchowego przebudzenia. B?dziesz musia?/musia?a przezwyci??y? te relacje, a nawet wyj?? poza nie. Ka?da dusza sama musi wybra? drog?, któr? pójdzie. Odpowiadasz wy??cznie za w?asn? duchow? ewolucj?. Nie wolno ci rezygnowa? z poszukiwania osobistego duchowego przebudzenia wewn?trznego mistrzostwa z powodu fa?szywego poczucia obowi?zku lub lojalno?ci wobec tych, którzy nadal staraj? si? korzysta? z twojej energii lub domagaj? si? nadmiernej uwagi i czasu. Poniewa? jeste? w krytycznej fazie procesu o?wiecenia – w okresie, kiedy jeste? najbardziej wra?liwa /bezbronny, a twoje próby i testy mog? by? mniej dramatyczne ni? w przesz?o?ci, do?? cz?sto popadasz w zak?opotanie i mo?esz nie wiedzie?, jaki powinien by? twój nast?pny krok i jaka kolejna prawda, któr? nale?a?oby si? kierowa? we wci?? zmieniaj?cej si? rzeczywisto?ci. Pami?taj, ?e kiedy stwierdzasz: ?oddaj? wszystko co mam, a wszystko to czyni? dla mojego najwy?szego dobra” lub ?dostrajam moj? wol? do woli naszego Boga Ojca Matki dla mojego najwy?szego dobra i najwi?kszego dobra wszystkich”, to nie znaczy, ?e masz odda? swój dobytek czy woln? wol?. Chodzi tu o zaufanie m?dro?ci Nadduszy / wy?szej Ja?ni i boskiej Ja?ni, poniewa? wy?sze aspekty boskiej ?wiadomo?ci zawsze wiedz?, co jest dla ciebie najlepsze w danym momencie. Moi dzielni, kiedy staniecie si? bardziej biegli w w byciu natchnionymi wspó?twórcami, nie b?dziecie ju? koncentrowa? energii na tworzeniu ma?ych przyziemnych pragnień, jakie mieli?cie w przesz?o?ci. Umo?liwicie sta?y przep?yw diamentowych cz?stek do cia? fizycznych i przez te cia?a, natomiast pozosta?a ich cz??? pop?ynie w ?wiat przejawiony. B?dziecie mogli w najdrobniejszych szczegó?ach zaprogramowa?, co chcecie przejawi? dla w?asnej wygody i przyjemno?ci, a jedna z cz??ciej u?ywanych przez was mantr powinna brzmie?: ?wszystkie moje potrzeby i pragnienia s? spe?nione zanim jeszcze u?wiadomi? sobie, czym one s?, i zawsze pos?u?y to mojemu najwy?szemu dobru oraz b?dzie najkorzystniejsze dla wszystkich”. Ka?dy z was pod??y precyzyjnie okre?lon? ?cie?k? s?u?by dla ludzko?ci, ?cie?k?, która pozostanie w doskona?ej harmonii z bosk? misj? dla tej nowej ery. B?dziesz mie? sta?e, wyra?ne i korzystne po??czenie z Naddusz? / wy?sz? Ja?ni?, b?dziesz tak?e przyjemnie i ?atwo pod??a? ?cie?k? ?wiat?a, przenosz?c si? coraz wy?ej do bardziej subtelnych ?wiatów istnienia. Miej pewno??, ?e zawsze b?d? ci? prowadzi?, nakierowywa?, inspirowa? i chroni? podczas twojej w?drówki w nieznane. Do ka?dego z was wypromieniowuj? odwieczn? mi?o?? naszego Boga Ojca Matki. JAM JEST archanio? Micha?. Autor: Tessea o 21:14 Brak komentarzy: Wy?lij poczt? e-mailWrzu? na blogaUdost?pnij w us?udze TwitterUdost?pnij w us?udze FacebookUdost?pnij w serwisie Pinterest Etykiety: micha? anio?, przes?ania czwartek, 14 lipca 2016 LISA RENEE PSYCHOLOGIA DUSZY czerwiec 2016 cz II t?umaczenie: Teresa Serafinowska Trauma i choroby duszy Za stan zdrowia ka?dej osoby odpowiada subtelna równowaga pomi?dzy energiami cia?a, umys?u i duszy. Przyczyn? wszystkich zaburzeń psychicznych i wielu chorób patologicznych jest ci?g?e wystawianie si? na negatywne stresuj?ce okoliczno?ci oraz zwi?zana z nimi trauma. Ekstremalne stany stresu, które powstaj? za spraw? negatywnych energii i negatywnych duchów, powoduj? za?amania lub uszkodzenia duszy w najs?abszych ogniwach genetycznego rejestru oraz oraz ich zapisanie w komórkach cia?a. W przypadku wyst?pienia energetycznych uszkodzeń, cia?o wysy?a sygna?y elektromagnetyczne powiadamiaj?c komórki rejestruj?ce, ?e w systemie cia? nast?pi?a energetyczna dysharmonia, która upo?ledza funkcjonowanie cia?a, umys?u i duszy. Wiadomo?? o braku równowagi zmienia chemi? mózgu i metabolizm cia?a, co mo?e skutkowa? licznymi urazami, które przejawi? si? z zapisu genetycznego zranienia duszy. To s?abe ogniwo w rejestrze traumy duszy mo?e pochodzi? z zapisu rodu lub genetycznie zwi?zanej rodziny, i dzia?a tak d?ugo, jak d?ugo te przedawnione zapisy pozostaj? w ciele duchowym. Geny przodków przenosz? linki zwi?zane z przejawianiem niezrównowa?onego zachowania lub emocji, które s? zapisane w komórkach cia?a i które okre?laj? rodzaje zaburzeń albo chorób, na które taka osoba jest podatna. Negatywne energie wzmacniaj? sk?onno?? do chorób, a je?eli si? ich nie skoryguje, pojawia si? mo?liwo?? dalszego narastania negatywnej emocjonalnej energii pog??biaj?cej stan choroby w matrycach cia?a. Czynnik decyduj?cy o tym, jaki rodzaj choroby b?dzie si? przejawia?, jest zapisany w genach i jest funkcj? w pami?ci niepowtarzalnej genetyki ka?dego cz?owieka. Oddzielenie umys?u od duszy Bez tej istotnej wiedzy o duszy, wspó?czesna psychiatria potajemnie pog??bia duchowe nadu?ycia NAA stosuj?c socjotechniczne i biologiczne metody rytualnych nadu?y?. Takie metody opieki medycznej maj? na celu wywo?anie odseparowania cia?a mentalnego, co ostatecznie powoduje sp?kania w ludzkiej duszy. In?ynieria spo?eczna równie? jest form? kontroli umys?ów i usi?uje manipulowa? lud?mi, daj?c im pozorne poczucie kompetencji i poinformowania przez dezinformuj?ce ?rodki oraz struktury spo?eczne, pozbawiaj?c prawa do prywatno?ci w celu przej?cia kontroli nad ich zachowaniem. Podstawow? metod? jest stosowanie taktyki zastraszania i ok?amywania poprzez kontrolowanie percepcji oraz generowanie osobistych i zbiorowych form l?ku – prawdziwego lub wyimaginowanego. Istnieje program anty-duszy maj?cy na celu egzekwowanie podstawowych standardowych metod psychiatrycznej opieki medycznej dzia?aj?cy w taki sposób, aby chory móg? by? w pe?ni kontrolowany tylko przez zachodnie medyczne i militarne zlepki interesów korporacji. Pod uwag? brane s? tylko dochody i zyski generowane z fizycznych patologii, a publicznie u?ywane farmaceutyki maj?ce leczy? zaburzenia i choroby tylko je pog??biaj?. Prowokowanie i utrzymywanie stanów chorobowych do tworzenia konsumentów medycznych na ca?e ?ycie, nie tylko znacznie hamuje ludzk? ?wiadomo??, lecz generuje wielomiliardowe przychody na ca?ym ?wiecie. The American Psychiatric Association / APA oferuje wspólny j?zyk i standardowe kryteria klasyfikacji zaburzeń psychicznych w celu diagnozowania oraz stabilizowania fizycznych lub mentalnych zaburzeń / DSM. System rozwin?? si? przede wszystkim w armii Stanów Zjednoczonych po II Wojnie ?wiatowej. Obecnie jest wykorzystywany przez wszystkie zarz?dzaj?ce agencje ?ci?le po??czone licznymi przepisami prawa i zasadami, które tworz? wspó?czesne instytucje medyczne takie jak: agencje regulacyjne leków, ubezpieczeniowe firmy medyczne, lekarze kliniczni, szpitale, ?wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak równie? psycholodzy wojskowi. Oczywi?cie system jest szczelnie chroniony prawami autorskimi i nadal zarabia miliony dolarów, nawet z samych publikacji oraz dystrybucji instrukcji. Kombinacja rosn?cych ogromnych zysków z medycyny oraz z leków, uszkadzanie bio-neurologicznego funkcjonowania spowodowane przyjmowaniem leków, standaryzacja kategorii diagnoz psychiatrycznych przydatnych dla programów dehumanizacji i traktowanie ludzi przez medycyn? jak jednostek pozbawionych dusz tworzy doskona?y front dla NAA. To pozwala im nadal wymusza? standardy opieki medycznej zwi?zane z wykorzystywaniem innych, które s? celowo u?ywane do oddzielania umys?u od duszy przyczyniaj?c si? do powstawania od??czonych i brutalnych ludzi. Lekarze s? zmuszani do zobowi?zywania si? i akceptowania wykorzystywania ludzi, pozbawiania ich ludzkiej godno?ci, mo?liwo?ci wyboru oraz dobrego samopoczucia – a wszystko to w pod p?aszczykiem opieki zdrowotnej. Oczywistym jest, ?e ta motywacja znacznie os?abia i dezorientuje wielu ludzi, co czyni ich podatnymi na wszelkiego rodzaju oszustwa oraz ciemne manipulacje. To prowadzi do prostych form kontroli umys?u, zmusza spo?eczno?? do akceptowania antyludzkich zachowań, brania leków zmieniaj?cych umys?, wiary, ?e pigu?ka uleczy dolegliwo?ci i powa?ne cierpienia w stanach chorobowych, a ostatecznie chodzi tu o zaw?adni?cie przez ciemne si?y. Kiedy mo?emy dojrze? wi?kszy obraz tego, co dzieje si? na Ziemi, coraz wyra?niej widzimy przyczyny procesu dehumanizacji na polu psychiatrycznym i medycznym. Te struktury pokazuj? si? jako przeznaczone do leczenia i pomagania ludziom, jednak ich g?ówn? motywacj? jest zarabianie pieni?dzy z tytu?u przed?u?ania cierpienia i chorób u innych. Czy zauwa?yli?cie odwrócenia wewn?trz tych struktur: ?e sprzedaje si? co innego ni? si? przedstawia? Na przyk?ad medyczna organizacja badawcza mo?e promowa? siebie jako po?wi?caj? miliony dolarów dotacji otrzymywanych od firm farmaceutycznych na poszukiwania lekarstwa na raka, ale w rzeczywisto?ci ?adna z tych firm nie chce znale?? tego lekarstwa, poniewa? nie by?oby to dla nich op?acalne. Wszystkie te placówki w zasadzie staj? si? towarzystwem wzajemnej finansowej adoracji ku uciesze NAA. Odpowiedzi kryj? si? za mechanizmami wykorzystywanymi w spo?eczeństwie, maj?cymi na celu spowodowanie oddzielenia u ludzi ich bezpo?redniego zwi?zku z duchowo?ci?, za po?rednictwem tych samych taktyk, które s? stosowane podczas rytualnych nadu?y?. Wykorzystywanie duchowych zasad w celu kontroli umys?ów Scharakteryzujemy wszystkie ukryte formy, celowe oszustwa i manipulacje stosowane w celu kontrolowania umys?ów innych ludzi, tak aby uwierzyli w uw?aczaj?ce tre?ci, rzutowane do ich umys?ów w taki sposób, aby s?dzili, ?e pochodz? z ich wn?trza. Metody bazuj?ce na ludzkiej traumie s? u?ywane do tego, aby ca?kowicie zaw?adn?? czyim? umys?em, uzyska? pe?n? kontrol? nad lud?mi i nadal wykorzystywa? ich cia?a oraz dusze. Zatem twórcy stoj?cy za wszystkimi metodami kontroli umys?u stosowanymi na tej Ziemi, wykorzystuj? duchowe zasady, aby ich system kontrolny odizolowa? ludzi od prawdy o Bogu, duszy i duchu. Ich program ma na celu dehumanizacj? wszystkich istot ludzkich poprzez stwierdzenie, ?e dusza nie istnieje, celowo poni?aj?c ludzi, tak aby uwierzyli, ?e nie s? ?adnymi duchowymi istotami, dzi?ki czemu stan? si? zwierz?tami, które s? zdolne tylko do zwierz?cych reakcji. W ten sposób dochodzi do tego, ?e nie ceni si? ani nie szanuje ?ycia jako takiego, a spo?eczeństwo utwierdza si? w akceptacji i prze?wiadczeniu, ?e mo?na torturowa? i zabija? inne ?ywe istoty. Trzeba zrozumie?, ?e zasad? wykorzystywan? do kontrolowania wszystkich ludzi na tej Ziemi przez ciemne szatańskie si?y jest wzbudzanie strachu, gniewu i dezorientacji w dowolnych poj?ciach zwi?zanych z opisem Boga, duszy i ducha. Gdy ludzie s? stale poddawani ró?nym formom l?ków, bólu, traumy, ?alu i strat, kiedy czuj?, ?e mog? wybra? tylko pomi?dzy byciem ofiar? lub katem, wtedy ?atwo daj? si? manipulowa? i pope?niaj? wszelakie ohydne oraz zdeprawowane czyny. Przez nienawi?? ludzi do samych siebie ciemne si?y duchowe kieruj? nienawi?? do ?ycia i wszystkich ?wi?tych rzeczy posiadaj?cych duchow? natur?. Wyra?a si? to poprzez brak empatii, brak moralnego wspó?czucia wobec bólu, krzywdy i cierpienia, które powoduj?. Te destrukcyjne przekonania i dzia?ania g??boko rani? umys?, cia?o i dusz? tej osoby oraz osoby, które zosta?y podporz?dkowane tym ciemnym wp?ywom lub rz?dom terroru. Ludzie (oraz ich wewn?trzne dzieci) mog? by? ?wiadomie lub nie?wiadomie uwarunkowani, aby wierzy?, ?e jeste?my skazani na ?ycie w piekielnym ?wiecie zaaran?owanym przez nienawistnego Boga, który sprawia, ?e strasznie cierpimy, poniewa? jeste?my z?ymi i grzesznymi istotami. Takie przes?anie przekazuj? rzeszom ludzi religie. Tak wi?c NAA podejmuje wszelkie starania, aby ludzie utwierdzili si? w przekonaniu, ?e Bóg ich opu?ci?. Albo ?e bogowie innych ludzi s? agresywni i ?li i musz? zosta? zabici, albo ?e nie istnieje natura Boga i duszy i ?e zosta?a sfabrykowana przez urojone umys?y tyranicznych religii. To jest kontrola umys?ów NAA skonfigurowana w taki sposób, aby ludzie odrzucili wewn?trznego ducha jako co? boskiego. Kiedy nienawidz? Boga lub uwa?aj? go za co?, co wywo?uje strach, brutalnie odrzucaj? w?asn? wewn?trzn? Ja?ń i ?wiat?o duszy przez t? sama si?? nienawi?ci, przy pomocy której zostali zaprogramowani. Podsumowanie stosowanych na ?wiecie rytua?ów satanistycznych zwi?zanych z rytualnymi gwa?tami dokonywanymi na ludziach. Chocia? trudno zaakceptowa? fakt, ?e istnieje ?wiatowy program zwi?zany z satanistycznymi rytualnymi gwa?tami, to ten program dodatkowo wspiera g?ówne metody stoj?ce za oszukańcz? strategi? archonck?, które mo?na zauwa?y? potajemnie dzia?aj?ce w ró?nych strukturach spo?ecznych, na przyk?ad w dziedzinie medycyny. Kiedy jeste?my poinformowani, jak ta metoda dzia?a na rzecz tworzenia socjopatów, jak jest wzmacniana w nie?wiadomych umys?ach ludzi, mo?emy si? chroni? i zabezpiecza? przed dalszymi takimi manipulacjami. ?wiadomo?? tego co si? dzieje i duchowe zaanga?owanie pomaga s?u?y? naszej najwy?szej ekspresji, która ostatecznie chroni nas przed wykorzystywaniem. Dlatego musimy zrobi? podsumowanie podstawowych formu? socjopatycznego wp?ywania na umys?y stosowanych przez te programy: Kontrola umys?u oparta o traum? w celu zniewolenia: celowe tworzenie warunków, które ju? na etapach wczesnego dzieciństwa wywo?uj? ból, udr?ki i tram?, a tak?e wzmacnianie i rozwijanie reakcji na nie a? po okres doros?o?ci, aby duchowe nadu?ycia by?y uznane za norm?, oraz aby by?y wewn?trznie akceptowane u siebie, u innych i w strukturach spo?ecznych. Rytualne satanistyczne gwa?ty wi??? si? z traum? opart? na kontroli umys?u wykorzystywan? do zniewolenia ludzi. Wykorzystywanie duchowych zasad w celu odrzucenia duszy: nadu?ywanie duchowych zasad we wszystkich formach kontroli spo?ecznej, które powoduj? izolacj? i wy??czenie ze struktury i uczestnictwa z poczuciem naturalnego wspó?istnienia z po??czon? duchow? ?wiadomo?ci?. Zamiarem jest oczyszczenie si? z nienawi?ci do siebie i do tego, co jest naj?wi?tsze w duchowych zasadach boskich. Prowokowanie ludzi do nie?wiadomego pope?niania powa?nych szkód u siebie i innych, bez uczucia ?alu i brania za to odpowiedzialno?ci. Wprowadzanie do publicznej wiadomo?ci i umacnianie ró?nych anty-duchowych ideologicznych przekonań. Kontrola umys?u spowodowana satanistycznymi rytualnymi gwa?tami s?u?y temu, aby ludzie czuli si? odrzuceni, ?li, wykorzystywani oraz aby pragn?li odwetu wobec swoich oprawców (lub tych których uwa?aj? za winnych), co wci?ga ich w p?tl? zniewolenia ?wiadomo?ci. Od??czenia, fragmentowanie i odcz?owieczanie ludzi: kiedy ludzie do?wiadczaj? ekstremalnego bólu i traumy zwi?zanej z wykorzystywaniem (zw?aszcza, gdy jest to powtarzane i nie bierze si? pod uwag? uzdrowienia tego), mo?e nast?pi? oddzielenie od cia?a i rzeczywisto?ci, aby zyska? ulg?. W chwili roz??czenia nast?puje rozdzielenie umys?u, warstwy emocjonalnej i cia?a duchowego. To wywo?uje od??czenie warstw cia?a ?wietlistego i funkcji pomi?dzy umys?em a dusz?, co powoduje energetyczne za?amania, odcz?owieczenie oraz wyj?tkow? wra?liwo??. Wykorzystywanie i ludzie stosuj?cy ich formy nie maj? poczucia emocjonalnej spójno?ci, osobistych granic ani szacunku do samych siebie, co umo?liwia ?atwe kontrolowanie ich umys?ów oraz przygotowywanie na dalsze infiltracje si? ciemno?ci, a tak?e zniewolenie ?wiadomo?ci. Takie istoty s? celowo odcz?owieczane, aby my?la?y o sobie jak o zwierz?tach oraz aby tak si? zachowywa?y (lub nawet gorzej, poniewa? zwierz?ta nie torturuj? nikogo dla sportu). Po odcz?owieczeniu, elementy dot?d spójne, s? od siebie oddzielone, a takie istoty s? zdezorientowane i os?abione. Przyci?ganie i rozprzestrzenianie negatywnych duchów i si? szatańskich: bolesne duchowe rozdzielenie tworzy rozdzielaj?ce energetycznie zachowania, które roz??czaj? wszystkie elementy wielu warstw istniej?cych w cz?owieku oddzielaj?c aspekty ?wiadomo?ci w ró?nych ?wiatach czasoprzestrzeni. Przyk?adem jest program rozszczepienia wewn?trznego elementu ?eńskiego od m?skiego i tworzenie zewn?trznej seksualnej niedoli oraz mizoginii. Ten wewn?trzny podzia? i roz?am duszy przyci?ga negatywne istoty duchowe, które mog? tworzy? przyczepy. Manipuluj? bólem danej osoby, aby uzyska? do niej dost?p, a nast?pnie kontrolowa? niektóre warstwy jej umys?u, cia?a i ducha. Negatywna jednostka zasila si? energi? uzyskan? ze ?ród?a bólu wytwarzanego przez istot? ludzk?. Ten cykl paso?ytnictwa pot?guje duchowe okaleczenia, przez co jednostka mo?e tworzy? alternatywne osobowo?ci. Tworzenie osobowo?ci alternatywnych, by przej?? kontrol? nad cia?em: w ci??kich przypadkach rozszczepienia psychicznego (ja?ni), gdy osob? do od??czenia si? nap?dza bardzo silny ból, w momencie gdy ta dystansuje si? od swego cia?a, dusza wraz z umys?em tworz? mechanizmy radzenia sobie z tym, aby prze?y?. Aby oddzieli? si? od bolesnej traumy doznawanej przez cia?o, dusza oddziela si? od umys?u i rozdziela na mniejsze pod-osobowo?ci lub tworzy alternatywne to?samo?ci. To s? tak zwani odmieńcy. Dysocjacja i utajnieni odmieńcy z demonicznymi wi?zami pojawiaj? si? powszechnie, szczególnie w przypadku gwa?tu lub skrajnej brutalno?ci fizycznej. Odmieńcy s? ukryci w pod?wiadomo?ci z obawy przed wewn?trznym dzieckiem, które chce chroni? ?wiadomy umys? lub cia?o fizyczne przed dostrzeganiem jakiejkolwiek bardziej bolesnej traumy. Wielokrotnie ludzie nie pami?taj? dok?adnie, co si? z nimi dzia?o, chyba ?e pojawia si? kolejny istotny uraz lub poddaj? si? regresowi hipnotycznemu czy wprowadzeniu w odmienny stan ?wiadomo?ci. Wiele osób ignoruje przesz?? ekstremaln? traum?, poniewa? czuje presj?, aby przetrwa? w ?wiecie. Osobowo?? odmieńca mo?e by? stworzona nieumy?lnie z rozszczepienia zaistnia?ego podczas jakiego? traumatycznego zdarzenia albo mo?e by? stworzona celowo i zaprogramowana jako za??cznik do to?samo?ci, który ma okre?lony system wierzeń. Odmieniec, który jest zaprogramowany ze specyficznym systemem przekonań, mo?e wykonywa? pewne funkcje automatycznie i nie?wiadomie wtedy, kiedy s? one wywo?ywane w jakim? konkretnym przypadku. Alternatywne to?samo?ci s? stosowane w zaprogramowanych umys?ach, kiedy kto? jest czyst? kart? lub zosta? poddany czyszczeniu ?wiadomo?ci. Ludzie posiadaj?cy liczne osobowo?ci, do których mo?na te? zaliczy? osobowo?ci sataniczne, trac? kontrol? nad wieloma aspektami w?asnego umys?u, cia?a i duszy. Wi?kszo?? ludzi nie zdaje sobie sprawy, ?e ma wi?cej ni? jedn? osobowo??, mimo i? jest to na Ziemi bardzo rozpowszechnione. Te dodatkowe osobowo?ci ?atwo ulegaj? sugestywnym formom programowania i kontrolowania umys?u i b?d? dzia?a? zgodnie z nimi, kiedy dostan? impuls. Gdy cz?owiek funkcjonuje jak nieprzytomny, trac?c kontrol? nad w?asnym umys?em i cia?em, po takiej akcji nie mo?e sobie przypomnie?, co si? w?a?ciwie sta?o, a to dlatego, ?e ma alternatywn? to?samo??, która na pewien czas przej??a kontrol? nad jego cia?em. To alter ego jest zazwyczaj równie? manipulowane przez negatywne jednostki lub si?y szatańskie. Chodzi o czarne programy wojskowe tworz?ce zabójców dzia?aj?cych na komend? za pomoc? s?ów - wyzwalaczy w oparciu o metody satanistycznego programowania rytualnych nadu?y? zwi?zanych z duchowym gwa?tem. To mog? by? cz?stkowe narz?dzia tworzone do oprogramowania alternatywnych to?samo?ci lub ca?kowite negatywne duchowe op?tanie. Osoba z ukryt? to?samo?ci? stworzon? przez spowodowanie traumy, mo?e ?atwo przeskakiwa? pomi?dzy ró?nymi to?samo?ciami, które publiczno?? widzi jako maski. Zasadniczo s? to aktorzy i aktorki graj?cy w filmie, który jest aran?owany przez negatywne duchy lub si?y szatańskie, którzy nawet nie s? ?wiadomi, ?e w nim uczestnicz?. Sfa?szowane projekcje do tworzenia destrukcyjnych dzia?ań, samooszukiwania i eskapizmu: negatywne jednostki (zarówno ludzkie jak i nieludzkie) celowo stwarzaj? wi?cej bólu i traumy u osoby uwa?anej za s?absz?, aby wp?dzi? j? w dzia?ania, które wprowadz? umys? i dusz? tej osoby w stan zniewolenia oraz poddaństwa wobec ich programu. Programowanie kat – ofiara jest wzmacniane w ca?ym spo?eczeństwie przez wzbudzania my?li o od??czeniu i bezsilno?ci. Negatywne jednostki dzia?aj? jak oszu?ci podszywaj?cy si? pod umys?y. Fa?szywe projekcje negatywnych zachowań, wyobra?eń i dzia?ań s? po to, aby osoba uzna?a, ?e szkodliwa opcja jest jedynym sposobem na pokonanie bólu, traumy czy niepokoju. Albo uwa?aj?, ?e fa?szywa projekcja jest drog? ucieczki, dzi?ki której osi?gn? szcz??cie i rado??. Rzeczywisto?? jest taka, ?e kiedy osoba podejmuje autodestrukcyjne dzia?ania, to wzmacnia gromadzone energie cierpienia, co sprawia wewn?trzne wra?enie bólu i uzale?nienia. W przypadkach astralnego szcz??cia osoba ?yje w stanie urojenia w celu unikni?cia dyskomfortu i bólu, które pojawi?yby si?, gdyby zobaczy?a prawd? na temat tego, co si? sta?o. Wiara w podst?pne k?amstwa tworzy demoniczne wi?zi i astralne sznury: w ka?dej chwili mo?emy odrzuci? prawd? i zaakceptowa? k?amstwa, aby wygodnie pozosta? w kr?gu swoich przekonań lub l?ków dotycz?cych samounicestwienia. Kiedy cz?owiek ufa negatywnym my?lom odbieranym od negatywnych jednostek, oraz wierzy ?e pochodz? od w?asnego umys?u i wp?ywaj? na destrukcyjne zachowania, jednostka jest skutecznie oszukiwana. To przejawia si? jako rozszczepienia z astralnymi lub satanistycznymi wi?zami. Zasadniczo jednostki te jako przyn?ty u?ywaj? emocjonalnego haczyka w oparciu o manipulowanie ró?nymi formami traumy lub bólu, który prowadzi osob?. Ciemne si?y przyczepi? si? do ran tej osoby za jej zgod?, która pojawi?a si? w okresie destrukcyjnych zachowań – obecnych lub z przesz?o?ci. Kiedy ludzie pozwalaj?, aby osoby, które ich nie kochaj? i s? negatywne, mia?y dost?p do ich genitaliów, przywi?zywa?y si? do nich seksualnie, te energie mog? by? te? przekazywane podczas takiego kontaktu. Taka osoba jest drenowana i manipulowana przez ciemne przywi?zania, które s? zasilane przewodem z jakiej? cz??ci cia?a cz?owieka. Tworzenie socjopatów i psychopatów: ostatecznie, gdy osoba osi?gnie swój punkt krytyczny i nie mo?e wydosta? si? z kr?gu bolesnej traumy, oddziela si? trac?c mo?liwo?? posiadania uczu? emocjonalnych przez z?amane i poczernia?e serca. Niektóre z tych osób wci?? inkarnuj? si? z poranion? i porozrywan? dusz?, prze?ywaj?c wielokrotnie te same traumy. Mog? u?ywa? form eskapizmu przez za?ywanie narkotyków lub innych form uzale?nienia, aby móc si? wycofa? lub znieczuli?. Mog? te? sta? si? katami, aby kontynuowa? cykl nadu?y? wyrz?dzaj?c innym niesamowity ból, którego i oni doznali z r?k innych. Jedno jest pewne: ludzie s? wykorzystywani jako pionki w grze satanistycznych rytua?ów na szachownicy NAA, a wielu jest nie?wiadomych duchowej rzeczywisto?ci, w której ?yjemy. Brak empatii i wspó?czucia wobec siebie, jak równie? wobec wielu powa?nych nadu?y? pope?nianych wobec innych produkuje narcyzów, socjopatów i psychopatów. Kiedy cz?owiek ma z?amane serce i od??czon? dusz?, to generuje skrajne zak?ócenia prowadz?ce do chorób cia?a i duszy. To s? g?ówne cele, za którymi stoi ta szatańska machina. Edukowane wspólnoty duchowej, aby ka?dy z jej cz?onków by? wspó?czuj?cym ?wiadkiem. Je?li nie we?miemy pod uwag? duchowych wymiarów zniewalania i kontrolowania umys?ów oraz historii eksperymentów na ludzkiej spo?eczno?ci, jakie maj? miejsce na Ziemi, wtedy nie zobaczymy podstaw ca?ego systemu kontroli umys?ów sterowanego przez NAA. W wielu z metod satanistycznych rytualnych gwa?tów chodzi o tworzenie ludzkich marionetek na masow? skal?, co mo?na przyrówna? do zachowania Niemców pod rz?dami Hitlera albo nordyckich Obcych, którzy s? powi?zani z programami czarnego S?ońca. Podstawowym narz?dziem takiego programowania jest strach wywo?ywany u ofiar za pomoc? prowokowania terroryzmu – strach bez wytchnienia od bólu i l?ku. Aby wzbudzi? u swoich ofiar dog??bne przera?enie, programi?ci i kontrolerzy z NAA chc? zyska? pe?n? kontrol? nad ka?dym aspektem cz?owieka. W rezultacie wiele ofiar ma g??bokie fobie i l?ki prowadz?ce do przekonania, ?e nie do?wiadczyli ?adnych krzywd. Takie ofiary s? równie? dalej traumatyzowane przez wielu terapeutów przeszkolonych zgodnie z g?ównym nurtem medycyny i psychiatrii, którzy tak steruj? pacjentami, ?e ci w końcu zaprzeczaj? prawdziwo?ci swoich do?wiadczeń. Tacy psychiatrzy traktuj? swe ofiary tak, jakby ich do?wiadczenia nie by?y niczym wi?cej ni? urojeniami i nonsensami, zaszczepiaj?c w nich jeszcze wi?ksze poczucie winy, wstydu i obaw przed o?mieszeniem. Taka ofiara nie jest w stanie przezwyci??y? wewn?trznego l?ku i publicznie powiedzie? prawd?, nawet opowiedzenie swojej historii po wielu latach napotyka na bolesn? przeszkod? bólu nie do pokonania. Jako ?e jeste?my cz??ci? duchowej wspólnoty, musimy sobie u?wiadomi? fakt, ?e szerz?ce si? nadu?ycia dokonywane na ludzkiej rasie by?y pope?niane codziennie za poc? ró?nych metod. Zawód psychologa nie jest dostosowany do rozwi?zywania któregokolwiek z psychicznych czy duchowych wymiarów cz?owieczeństwa, nie mówi?c ju? o potwierdzeniu niewiarygodnej traumy zwi?zanej z satanistycznymi rytualnymi gwa?tami. Takie pokrzywdzone osoby potrzebuj? zakazu ich os?dzania i pe?nej wspó?czucia obserwacji, za? spo?eczeństwo potrzebuje u?wiadomienia, ?e takie procedury istniej? i nie s? tylko fantazj? grupy psychotycznych ludzi. Prawda jest trudna, lecz czyni nas wolnymi - umo?liwia piel?gnowanie bezpo?redniego zwi?zku z moc? wiecznej mi?o?ci Boskiego Ducha. Wszystkie formy zaprzeczania istnienia wymiarów duchowych ostatecznie powoduj? z?e skutki. Nie mo?emy odrzuci? samej natury tego, kim jeste?my jako istoty duchowe i musimy przyzna?, ?e dzielimy t? Ziemi? z wieloma innymi rodzajami si? duchowych. Mamy cia?a fizyczne i umys?y, ale one s? ze sob? powi?zane oraz misternie spl?tane z dusz? i duchem, a wi?c musimy po??czy? wszystkie nasze cia?a, aby pomóc im powróci? do równowagi, aby by? w stanie leczy? prawdziwe serce ludzko?ci. Módlmy si?, aby te s?owa po??czy?y nasze serca, aby te do??czy?y do ?wi?tego suwerennego wiecznego ?wiat?a Boga utrzymuj?c w nas moc mi?o?ci / ?wiat?a, moc wypowiadania w?asnej prawdy i wiedzy, aby?my mogli podda? si? pe?nej w?adzy Chrystusa – Sofii. Jednostki upad?e, szatańskie hierarchie czy inne podobne jednostki nie maj? tu w?adzy ani autorytetu. Módlmy si? do Boga, do zbiorowej ludzkiej duszy i do ?wi?tego Ducha kosmicznej, prawdziwej Matki, aby uwolni?, przej?? i oczy?ci? wszystkie wymys?y oraz struktury wykorzystywane do wspierania ludzkiego cierpienia, które s? powi?zane z upad?ymi jednostkami szatańskich duchów, aby te struktury zosta?y wyrzucone i nie mia?y tu w?adzy! Wzywamy ducha Chrystusa, ducha czysto?ci, aby wzmocni? nasz? prac?, aby?my mogli w pe?ni reprezentowa? wieczn? moc i w?adz?, która jest ?wiadomo?ci? Kosmicznego Chrystusa. Niech pokój b?dzie z wami, w ciele, umy?le, sercu i duszy. Prosz?, we? z powy?szego tylko to, co b?dzie ci przydatne do duchowego wzrostu, a ca?? reszt? wyrzu?. Dzi?kuj? za odwag? i m?stwo bycia poszukiwaczem prawdy. Jestem kosmicznym niezale?nym przejawionym prawem. Jestem niezawis??, woln? istot? bosk?! Do nast?pnego spotkania na ?cie?ce serca awatara Chrystusa – Sofii. Prosz?, b?d?cie dobrzy dla siebie i dla siebie nawzajem. GSF! Z mi?o?ci? w sercu. Lisa. UWAGA T?UMACZKI: Poj?cie ?satanistyczne gwa?ty rytualne” odnosi si? do poj??: gwa?ty na tle rytualnym, zorganizowana przemoc, sadystyczne rytualne wykorzystywanie i inne podobne sformu?owania. Jest to dokonywane w grupach a dzia?ania s? oparte na systemach wierzeń lub ich udawania. Trauma ofiar mo?e prowadzi? do dysocjacyjnych zaburzeń to?samo?ci. Charakterystyczne dla takich rytualnych aktów s? powtarzaj?ce si? symbole i ujednolicone akty, poniewa? dochodzi do nich podczas kultowo – rytualnych rytua?ów magicznych, lecz prawdziwe przekonania religijne lub przynale?no?? do sekty nie s? tu wymogiem. Takie elementy rytualne mo?na równie? znale?? w stereotypowych post?powaniach, szczególnie w dziedzinie pornografii, a zw?aszcza w pornografii dzieci?cej. Temat by? przedmiotem moralnej paniki powsta?ej w USA w latach 80-tych, a w pozosta?ych rejonach ?wiata o dekad? pó?niej. Zarzuty dotycz?ce tego tematu (Satanic ritual abuse - SRA) dotyczy?y fizycznego i seksualnego wykorzystywania ludzi w kontek?cie okultystycznych oraz satanistycznych rytua?ów. W swojej najbardziej ekstremalnej formie SRA dotyczy?a rzekomego spisku na ca?ym ?wiecie z udzia?em bogatych i mo?nych elit ?wiatowych, w którym uprowadzano lub hodowano dzieci, przeznaczaj?c je na ofiary, do pornografii i prostytucji. Niektóre opisy przypadków przemocy rytualnej, g?ównie na niwie satanizmu, przypisuje si? syndromowi zafa?szowania pami?ci, sugestywnych technik przes?uchiwania i sensacji wyszukiwanych przez media. Mia?y te? miejsce dochodzenia i procesy s?dowe, gdzie prawie ka?dy aspekt by? kontrowersyjny, nawet jego definicja, ?ród?o zarzutów i dowodów zwi?zanych z nim i z rzekomymi ofiarami. Prawników, terapeutów i pracowników socjalnych podejrzanych o manipulacje oraz seksualne wykorzystywanie dzieci ogarn??a panika. Oficjalne dochodzenia nie udowodni?y istnienia szeroko zakrojonych spisków ani mordów na masow? skal?, tylko niewielka liczba sprawdzonych zbrodni mo?e przypomina? opowie?ci o SRA. Ruch stopniowo si? upro?ci?, zrezygnowano ze s?owa ?satanistyczny” na rzecz poj??, które mniej odnosi?y si? do religii, np. ?sadystyczny” lub po prostu ?rytualne nadu?ycia” i coraz bardziej uto?samiano go z dysocjacyjnymi zaburzeniami to?samo?ci i antyrz?dowymi teoriami spiskowymi. W drugiej po?owie lat 90-tych zainteresowanie SRA zmniejszy?o si? i sta?o si? domy?lne, a zajmowa?o si? nim tylko niewielu badaczy. Z Wikipedii angielskiej oraz niemieckiej: KLIK! Autor: Tessea o 20:15 Brak komentarzy: Wy?lij poczt? e-mailWrzu? na blogaUdost?pnij w us?udze TwitterUdost?pnij w us?udze FacebookUdost?pnij w serwisie Pinterest Etykiety: inne, lisa renee Starsze posty Strona g?ówna Subskrybuj: Posty (Atom) O mnie Tessea Wy?wietl mój pe?ny profil Witaj w Ogrodzie Nowej Ziemi. Znajdziesz tu wpisy na temat energii na ka?dy dzień sugerowane przez energie anielskie (czasem poparte elementami astrologicznymi) oraz ciekawe i warto?ciowe informacje, ostatnio g?ównie od Lisy Renee a tak?e archanio?ów – Metatrona i Micha?a. Jednak nie dla tych istot t?umacz? teksty, tylko dla przekazywanej przez nich wiedzy, któr? mo?na wykorzysta? na wiele sposobów. Teorie, z którymi si? tu zapoznasz, pomog? Ci poszerzy? ?wiadomo??. Jednak ka?de s?owo musisz przefiltrowa? przez energi? serca i przyj?? to, co z Tob? wspó?brzmi, odrzucaj?c "lukier" i zafa?szowania. Niektóre poruszane tu tematy przybli?? Ci ?wiat istot Natury, inne pomog? pozna? bie??ce energie, a jeszcze inne – upora? si? z ró?norodnymi w?asnymi problemami. Niech drogowskazem b?dzie Twoja Wy?sza Ja?ń. Zapraszaj j? zawsze, kiedy chcesz przeprowadzi? proponowane ?wiczenia i medytacje - a tak?e swoich przewodników danych Ci przez Stwórc? Wszystkiego Co Jest i dzia?aj?cych zgodnie z Jego prawami. Jednak nie zezwalam na wykorzystywanie podanych na blogu wzorów medytacji i ?wiczeń w celach zarobkowych (warsztaty itp.), w takich przypadkach prosz? o osobisty kontakt. Zapraszam do cz?stych odwiedzin. Teresa Serafinowska Call Send SMS Call from mobile Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype Archiwum bloga ▼ 2016 (32) ▼ sierpnia (2) ?YCIOWA MISJA ISA RENEE. PRZESUNI?CIE LINII CZASU. Lipiec 2016 c... ? lipca (4) ? czerwca (4) ? maja (4) ? kwietnia (4) ? marca (5) ? lutego (4) ? stycznia (5) ? 2015 (67) ? grudnia (5) ? listopada (5) ? pa?dziernika (5) ? wrze?nia (6) ? sierpnia (5) ? lipca (6) ? czerwca (7) ? maja (6) ? kwietnia (5) ? marca (6) ? lutego (5) ? stycznia (6) ? 2014 (32) ? grudnia (5) ? listopada (4) ? pa?dziernika (4) ? wrze?nia (3) ? sierpnia (4) ? lipca (4) ? czerwca (5) ? maja (3) Copyright @ 2014 W Ogrodzie Nowej Ziemi. Szablon Simple. Technologia Blogger.

wogrodzienowejziemi.pl Whois

Domain Name: WOGRODZIENOWEJZIEMI.PL